Volume 5 Issue 8 . SayıEditor
Esengül KARADAYI

Assistant Editor
Ramazan BÖLÜK

Strasbourg/FRANCE  15.12.2012

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorÖzlem AFACAN Ayşegül SELİMHOCAOĞLU  
OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN FEN ETKİNLİKLERİNE İLİŞKİN YETERLİLİKLERİNİN BELİRLENMESİ (KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ) Ss, 1-20
DETERMINING THE PROFICIENCY OF PRE-SCHOOL TEACHERS OF THE SCIENCE ACTIVITIES (KIRSEHIR SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_432
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gül AKTAŞ  
KADINLARIN ÖZNEL KİMLİKLERİNİ İNŞA ETME SÜRECİNDE AİLE İÇİ KÜLTÜREL SÖYLEMLER: GENÇ KIZLAR ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 21-35
INTRAFAMILIAL CULTURAL DISCOURSES IN THE PROCESS OF SUBJECTIVEIDENTITY CONSTRUCTION OF WOMEN: A RESEARCH ON YOUNG GIRLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_501
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali Murat AKTEMUR  
ALEXANDRE VALLAURY’NİN KARAKÖY’DEKİ ESERLERİ Ss, 37-74
WORKS OF ALEXANDRE VALLAURY IN KARAKOY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_347
Özet | Abstract | Tam Metin |


Musa Yavuz ALPTEKİN  
FARKLI BİR DÜNYA ALGISI OLARAK: DÜNYA ŞEHİR-SİSTEM YAKLAŞIMI Ss, 75-88
WORLD CITY-SYSTEM AS A NEW PERCEPTION OF THE WORLD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_384
Özet | Abstract | Tam Metin |


Taner ALTUN Zeynep ADANUR KUDAL  
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLARDA YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN UYGULANABİLİRLİĞİNİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Ss, 89-109
EVALUATION OF TEACHERS’ VIEWS ON APPLICABILITY OF CONSTRUCTIVIST APPROACH IN JOINT CLASSROOMS: SAMPLE OF TRABZON
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_367
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ramiz ARABACI Salih ERDEN-Ramiz ARABACI  
REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 111-120
VIEWS OF THE GUIDE TEACHERS ON TEACHING PRACTICE COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_348
Özet | Abstract | Tam Metin |


Güllü YOLOĞLU Çeviren: Abdulselam ARVAS  
SOY KÖKÜMÜZÜN ESAS FAKTÖRÜ ANA DİLİMİZDİR Ss, 121-124
THE MAİN FACTOR FOR OUR RACE İS MOTHER TONGUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_391
Özet | Abstract | Tam Metin |


Adem AYDEMİR  
TÜRKÇEDE BAZI SIHRÎ AKRABALIK TERİMLERİ ÜZERİNE Ss, 125-142
ABOUT SOME JUDICIAL KINSHIP TERMS IN TURKISH LANGUAGE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_438
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah AYDIN  
ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN ORTAÖĞRETİM KİMYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA BENİMSENEN ÖĞRENME ANLAYIŞLARI VE ÖĞRENME YOLLARI Ss, 143-169
LEARNING APPROACHES AND MODELS ADOPTED IN THE HIGH SCHOOL CHEMSTRY CURRICULA IN SEVERAL NATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_467
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ali AYHAN  
SOSYAL AĞLARIN KUŞATTIĞI BİR DÜNYADA ÇALGI EĞİTİMİNDE EĞİTSEL VİDEO KULLANIMININ ÖNEMİ Ss, 171-178
THE IMPORTANCE OF USAGE THE EDUCATIONAL VIDEO IN MUSICAL INSTRUMENT EDUCATION IN A WORLD WHICH HAS BEEN SURROUNDED BY SOCIAL NETWORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_436
Özet | Abstract | Tam Metin |


Şafak ÖZTÜRK AYNAL Ömer Faruk SÖNMEZ  
MİNİK TEMALAR İŞ BAŞINDA: TEMA VAKFI DOĞAEĞİTİMİ PROJESİYLE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ BULUŞTURUYOR Ss, 179-194
TEMA FOUNDTION’S PROJECT OF “MİNİK TEMA”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_419
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammet BAHADIR  
THE ANALYSE OF PRECIPITATION AND TEMPERATURE IN AFYONKARAHISAR (TURKEY) IN RESPECT OF BOX-JENKINS TECHNIQUE Ss, 195-212
AFYONKARAHİSAR’DA (TÜRKİYE) YAĞIŞ VE SICAKLIĞIN BOX – JENKİNS TEKNİĞİ İLE ANALİZİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_312
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Emin BARS  
KÖROĞLU DESTANI’NDA METİNLERARASI İLİŞKİLER Ss, 213-229
INTER-TEXTUAL RELATIONSHIPS IN THE EPIC OF KÖROĞLU
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_417
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bengül BOLAT  
TANZİMAT’TAN DEMOKRAT PARTİYE KÜLTÜR POLİTİKALARI VE TARİH ANLAYIŞLARI Ss, 231-247
CULTURAL POLICIES AND HISTORICAL APPROACHES FROM TANZIMAT TO DEMOCRAT PARTY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_413
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mahmut BOLAT  
MODERN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN OLUŞUM SÜRECİNDE ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ’NİN YERİ VE AMAÇLARI Ss, 249-264
THE IMPORTANCE AND AIMS OF ATATÜRK’S PRINCIPLES AND REVOLUTION HISTORY COURSE IN THE FORMATION PROCESS OF MODERN TURKISH REPUBLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_411
Özet | Abstract | Tam Metin |


Celil BOZKURT  
FİLİSTİN SORUNU VE İLK ARAP-YAHUDİ ÇATIŞMALARININ TÜRK BASININDAKİ YANKILARI (1929-1939) Ss, 265-295
THE PHALESTINE PROBLEM AND REFLECTION OF THE FIRST ARAB-JEW CONFLICTS ON TURKISH PRESS (1929-1939)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_387
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mesut BULUT Mesut BULUT-Salih ORHAN  
TÜRKÇE-EDEBİYAT DERS KİTAPLARININ DİL VE KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 297-311
TURKISH AND LITERATURE TEXTBOOKS LANGUAGE AND CULTURE TRANSMITTING AN INVESTIGATION OF THE ROLE AND IMPORTANCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_461
Özet | Abstract | Tam Metin |


Safiye Sarıcı BULUT Nihal Misket ÖZCAN-Safiye SARICI BULUT  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİMLE İLGİLİ ANILARININ NİTEL BİR İNCELEMESİ Ss, 313-336
A QUALITTATIVE ANALYSIS OF GAZİ UNIVERSITY GAZİ EDUCATION FACULTY STUDENTS’ MEMORIES ABOUT EDUCATIONAL EXPERIENCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_431
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek CERAN  
TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 337-358
TURKISH TEACHERS ATTITUDES TOWARDS THE EVALUATION OF SPEECH TRAINING COURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_326
Özet | Abstract | Tam Metin |


Reşit ÇAKMAK Giray TOPAL-Mürşet ÇAKMAK  
KİMYA ÖĞRETİMİNDE YENİ BİR KAVRAM: YEŞİL KİMYA Ss, 359-371
A NEW CONCEPT IN CHEMISTRY TEACHING: GREEN CHEMISTRY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_310
Özet | Abstract | Tam Metin |


Akın ÇELİK Mustafa ŞAHİN-A. Azmi YETİM-Akın ÇELİK  
PSİKOLOJİK SAĞLAMLIĞIN GELİŞİMİNDE KORUYUCU BİR FAKTÖR OLARAK SPOR VE FİZİKSEL AKTİVİTE Ss, 373-380
PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT AS A PREVENTIVE FACTOR IN BUILDING RESILIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_405
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış ÇİFTÇİ Zafer TANGÜLÜ  
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ATATÜRK İLKELERİ HAKKINDAKİ METAFORİK ALGILARI Ss, 381-395
THE METAPHORIC PERCEPTIONS OF CLASSROOM TEACHER TRAINEES ABOUT ATATURK’S PRINCIPLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_327
Özet | Abstract | Tam Metin |


Arif DANE  
İLKÖĞRETİM 8.SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖZDEŞLİK VE DENKLEM KAVRAMLARINI ALGILAMA DÜZEYLERİ VE ÖĞRENME GÜÇLÜKLERİ Ss, 397-413
PERCEPTION LEVELS OF THE CONCEPTS OF IDENTIFICATION AND EQUATION OF THE ELEMENTARY GRADE EIGHT STUDENTS AND THEIR LEARNING DIFFICULTIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_382
Özet | Abstract | Tam Metin |


Çağrı ÖZTÜRK DEMİRBAŞ Tekin ÇELİKKAYA  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROGRAMDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN ALGISAL FARKINDALIKLARI Ss, 415-427
PERCEPTUAL AWARENESS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES REGARDING THE VALUES WITHIN THE CURRICULUM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_345
Özet | Abstract | Tam Metin |


Metin DEMİRCİ  
RIZAEDDİN FAHREDDİN’İN EDEBÎ ESERLERİNDE ÜSLUP Ss, 429-458
STYLE OF RIZAEDDİN FAHREDDİN’S LİTERARY WORKS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_351
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Kaan DEMİR İsmigül COŞAR  
2005 İLKÖĞRETİM PROGRAMI UYGULAMALARINA İLİŞKİN VELİ GÖRÜŞLERİ Ss, 459-473
2005 PRIMARY SCHOOL PARENTS 'VIEWS ON PROGRAM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_276
Özet | Abstract | Tam Metin |


Demokaan DEMİREL  
TANZİMAT VE MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE KAMU REFORMLARI Ss, 475-487
PUBLIC ADMINISTRATION REFORMS IN TANZIMAT AND THE CONSTITUTIONAL MONARCHY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_470
Özet | Abstract | Tam Metin |


Necla DURSUN  
SAFEVÎ ŞAHI HÜSEYİN MİRZA’NIN SİKKELERİ Ss, 489-503
The Shah of the Safavid Hüseyin Mirza of Coins
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_445
Özet | Abstract | Tam Metin |


Meltem Erol DÜZBASTILAR  
RAST ŞARKILARDA ARALIKLARIN KULLANIMI Ss, 505-511
USAGE OF INTERVAL IN RAST COMPOSITIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_472
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice ONURAY EĞİLMEZ Özgür EĞİLMEZ  
THE IMPORTANCE OF MUSIC IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND WITHIN THIS CONTEXT, COMMON FOLK DANCES AND MUSIC OF THE TURKISH CYPRIOT AND GREEK CYPRIOT COMMUNITIES Ss, 513-523
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE MÜZİĞİN ÖNEMİ VE BU BAĞLAMDA KIBRIS TÜRK, KIBRIS RUM TOPLUMLARININ ORTAK HALK OYUNLARI İLE MÜZİKLERİ
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_404
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet ERDEM  
“MEDİNE VESİKASI”NIN MADDELENDİRİLME ŞEKLİ VE TÜRKÇE ÇEVİRİLERİ ÜZERİNE BAZI MÜLAHAZALAR Ss, 525-542
Some Observations On The Form Of “The Madina Document” And İts Translations To Turkish
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_426
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tevfik ERKAL  
ÇOBANLAR HAVZASI'NDA (AFYONKARAHİSAR) TOPRAK EROZYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 543-562
ASSESSMENT OF THE SOIL EROSION IN THE ÇOBANLAR BASIN, AFYONKARAHİSAR, TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_439
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gül Fahriye EVREN  
MÜZİK EĞİTİMİ VEREN KURUMLARDA SES EĞİTİMİ DERSLERİNDE KULLANILABİLECEK BEDENSEL VE ZİHİNSEL GEVŞEME YÖNTEMLERİ Ss, 563-572
THE USE OF PHYSİCAL AND MENTAL RELAXATİON TECHNİQUES FOR VOCAL TRAİNİNG COURSES AT MUSİCAL EDUCATİON İNSTİTUTİONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_506
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet Ali GENÇ  
GÖRSEL SANATLAR ALANINDA ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE TÜRKİYE’DEKİ EĞİTİMLERİ Ss, 573-587
GIFTED CHILDREN IN THE FIELD OF VISUAL ARTS AND THEIR EDUCATION IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_406
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih Zeki GENÇ Hanife ESEN  
ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE DEMOKRATİK DEĞERLERİN BENİMSENMESİ Ss, 589-602
ADOPTION OF DEMOCRATIC VALUES IN TEACHER EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_380
Özet | Abstract | Tam Metin |


Alev GİRLİ Deniz TEKİN ERSAN  
9-16 YAŞLARI ARASINDAKİ OTİZMLİ VE TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 603-614
INVESTIGATING EMPATHY SKILL LEVELS OF CHILDREN WITH AUTISM AND TYPICALLY DEVELOPED CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 9-16
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_337
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hatice GÜLEŞ  
ÖRGÜTLERDE FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ: OKULLARA İLİŞKİN BAZI ÇIKARIMLAR Ss, 615-628
DIVERSITY MANAGEMENT IN ORGANIZATIONS:SOME INFERENCES REGARDING SCHOOLS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_473
Özet | Abstract | Tam Metin |


Murat GÜL  
INTERNATIONAL RELATIONS AND THE INTERNATIONAL SYSTEM: SYMBIOSIS OF CONTINUITY AND CHANGE Ss, 629-640
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI SİSTEM: DEVAMLILIK VE DEĞİŞİMİN ORTAK YAŞAMI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_424
Özet | Abstract | Tam Metin |


Dilek ÇAĞIRGAN GÜLTEN İlker SOYTÜRK  
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMEN ADAYLARININ MATEMATİKSEL PROBLEM ÇÖZME İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 641-656
AN INVESTIGATION OF PRIMARY SCHOOL MATHEMATICS TEACHER CANDIDATES’ MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING BELIEFS THROUGH SOME VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_507
Özet | Abstract | Tam Metin |


İmran GÜR  
YENİ HAYAT’TA KOPYA, BİYONİZM, SAHET MERKEZ, ARAYIŞ Ss, 657-692
COPY, BİONİZM, FALSE CENTER, SEARCİNG, IN NEW LİFE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_363
Özet | Abstract | Tam Metin |


Baki Bora HANÇA  
TANIM MI TARİF Mİ? HALK HİKÂYESİNİN TANIMLANMASI MESELESİ Ss, 693-699
DEFİNİTİON OR DESCRİPTİON? THE PROBLEM OF DEFİNİNG FOLK TALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_428
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kadriye HOCAOĞLU  
TANZİMATIN BİRİNCİ DÖNEM ŞAİRLERİNİN DİVAN ŞİİRİ HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN ESERLERİNE YANSIMALARI Ss, 701-720
THE REFLECTIONS OF THE FIRST ERA REFORM POETS’ OPININONS ABOUT OTTOMAN POETRY TO THEIR WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_333
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bekir Yüksel HOŞ  
BOSNA HERSEK SİYASİ COĞRAFYASINDA GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KIYI SINIRINDAKİ DEĞİŞİMLER VE DENİZE ÇIKIŞ SORUNU Ss, 721-741
COASTAL BORDER CHANGES AND THE ISSUE OF ACCESS TO THE SEA IN POLITICAL GEOGRAPHY OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FROM PAST TO PRESENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_437
Özet | Abstract | Tam Metin |


Abdullah İNCE  
MODERN DÖNEMDE YAŞLANMA VE DİN Ss, 743-759
AGING AND RELIGION IN MODERN TIME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_386
Özet | Abstract | Tam Metin |


Serhan ALKAN İSPİRLİ  
BİLİNMEYEN KAYSERİLİ ŞAİR İSMAİL HAKKI ORAL’IN “ÜÇ DESTAN” İSİMLİ ESERİ VE BU ESERDE YER ALAN ERZİNCAN DESTANI İNCELEME- TRANKRİPSİYONLU METİN Ss, 761-778
THREE SAGA NAMED MANUSCRIPT OF THE UNKNOWN POET FROM KAYSERI ISMAIL HAKKI ORAL AND ERZINCAN’S SAGA PRESENTED IN THIS WORK
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_423
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mehmet KABACIK  
I NUMARALI EVÂMİR-İ SULTANİYE DEFTERİNE GÖRE II. SÜLEYMAN DÖNEMİNDE (1689-1691) HALEP Ss, 779-802
ALEPPO; ACCORDİNG TO EVÂMİR-İ SULTANİYE BOOK NUMBER I, DURİNG THE REİGN OF SULEYMAN THE SECOND (1689–1691)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_442
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ebülfez Elçibey Çeviren: MUHAMMET KEMALOĞLU  
AZERBAYCANDAN BAŞLAYAN TARİH Ss, 803-812
STARTING DATE AZERBAİJAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_462
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ulvi KESER  
AÇLIK, İŞGAL, ÖLÜM VE YUNANİSTAN’DA HAYAT KURTARAN GEMİLER 1939–1945 Ss, 813-826
STARVATION, OCCUPATION, DEATH, AND LIFE-SAVING SHIPS IN GREECE 1939-1945
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_427
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup KESKİN  
İLKÖĞRETİM PROGRAMLARINDAKİ BAZI ORTAK DEĞERLERİN KAZANILMA DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI (SAMSUN İLİ ÖRNEĞİ ) Ss, 827-849
COMPARING THE ACQUISITION LEVELS OF SOME COMMON VALUES IN PRIMARY SCHOOL CURRICULUMS WITHIN THE SCOPE OF SOME VARIABLES (THE CASE OF SAMSUN PROVINCE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_352
Özet | Abstract | Tam Metin |


Bedia KOÇAKOĞLU  
TANZİMAT TİYATROSUNDA BİR CROMWELL DAVASI: KEŞF-İ ESRAR Ss, 851-866
A CROMELL TRIAL IN THEATRE OF TANZIMAT PERIOD: KEŞF-İ ESRAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_487
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa KOÇER Leyla LEBLEBİCİ KOÇER-Mustafa KOÇER  
TELEVİZYON REKLAMLARINI İZLEYEN ÇOCUKLARIN AİLELERİN SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 867-884
THE IMPACT OF CHILDREN WATCHING TELEVISION ADS ON PARENTS’ PURCHASE BEHAVIOUR: A STUDY ON ERCIYES UNIVERSITY ACADEMIC STAFF
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_325
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sevda MUTLU  
A COMPARISON OF THE VIEW POINT OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS AND POLISH UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF CLASH OF CIVILIZATIONS (ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY AND CUMHURIYET UNIVERSITY HAVE BEEN TAKEN AS MODELS) Ss, 885-906
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE POLONYALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (ADAM MİCKİEWİCZ ÜNİVERSİTESİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_349
Özet | Abstract | Tam Metin |


Salih ORHAN Mehmet GEDİK-Mesut BULUT  
ORHUN ABİDELERİ İLE GENÇLİĞE HİTABE’NİN SUNDUKLARI MESAJLAR AÇISINDAN MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME Ss, 907-915
A Research on Comparison Between Messages of Orkhon Inscriptions and Address to Youth
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_425
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gamze ÖKSÜZ  
A.S.PUŞKİN’İN “KÖYLÜ HANIMEFENDİ” ÖYKÜSÜ İLE H.R.GÜRPINAR’IN “KUYRUKLU YILDIZ ALTINDA BİR İZDİVAÇ” ROMANININ KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ Ss, 917-929
COMPARATIVELY ANALYSIS OF A. S. PUSHKIN'S "MISTRESS INTO MAID" STORY AND H. R. GURPINAR'S "THE MARRIAGE UNDER A COMET” NOVEL IN TERM OF SIMILARITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_342
Özet | Abstract | Tam Metin |


Gökhan ÖZER Murat ÖZCAN, Görkem AKPINAR  
BÜTÇESEL KATILIMIN YÖNETİCİLERİN BÜTÇE HEDEFLERİNE BAĞLILIK, İŞLE İLGİLİ BİLGİ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Ss, 931-949
THE EFFECT OF BUDGETARY PARTICIPATION ON MANAGERS’ BUDGET GOAL COMMITMENT, WORK-RELATED INFORMATION AND JOB SATISFACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_356
Özet | Abstract | Tam Metin |


Halil ÖZŞAVLI  
1895 ANTEP ERMENİ OLAYLARI Ss, 951-969
1895 ANTEP ARMENİAN UPRİSİNGS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_381
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kubilay ÖZYER Ufuk ORHAN  
CAM TAVAN SENDROMUNUN ÇALIŞANLARIN KORKU DÜZEYLERİNE ETKİSİ VAR MIDIR? EĞİTİM SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ss, 971-987
DOES GLASS CEILING HAS EFFECT ON EMPLOYERS’ FEAR LEVEL? AN AMPIRICAL STUDY ON EDUCATION SECTOR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_474
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ömür SADİOĞLU  
Üniversite-Okul İşbirliği İle Gerçekleştirilen Proje Ödevi Çalışmalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri Ss, 989-996
students’ opinions on the project homework that performed with the university-school co-operation
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_389
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yasin SOYLU Burçin GÖKKURT-Ömer ŞAHİN-Yasin SOYLU  
MATEMATİK ÖĞRETMENLERİNİN MATEMATİKSEL ALAN BİLGİLERİ İLE PEDAGOJİK ALAN BİLGİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 997-1012
AN ANALYSIS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PEDAGOGİCAL AND MATHEMATICAL CONTENT KNOWLEDGE OF MATHEMATICS TEACHERS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_379
Özet | Abstract | Tam Metin |


İsmail ŞAN Feridun MERTER  
COĞRAFYA ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA (1924’TEN GÜNÜMÜZE) ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK KÜLTÜRÜ Ss, 1013-1054
TURKISH CULTURE AND KEMALISM IN GEOGORAPHY TEACHING PROGRAMS (SINCE 1924)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_264
Özet | Abstract | Tam Metin |


Sare ŞENGÜL Hande GÜLBAĞCI-Gülşah GEREZ CANTİMER  
6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE KAVRAMI İLE İLGİLİ SAYI HİSSİ STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 1055-1070
EXAMİNİNG THE NUMBER SENSE STRATEGIES ABOUT PERCENT OF 6th GRADE STUDENTS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_407
Özet | Abstract | Tam Metin |


Hasan TANRIVERDİ  
SPOR AHLAKI VE ŞİDDET Ss, 1071-1093
SPORTS ETHICS AND VIOLENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_361
Özet | Abstract | Tam Metin |


Nural İMİK TANYILDIZI İnci Sena GERÇEK  
MARKA FARKINDALIĞI YARATMADA TÜRK SİNEMASINDA ÜRÜN YERLEŞTİRME UYGULAMALARI: ANADOLU KARTALLARI, KOLPAÇİNO BOMBA VE AŞK TESADÜFLERİ SEVER FİLMLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 1095-1109
PRODUCT PLACEMENT PRACTICES IN TURKISH CINEMA FOR CREATING BRAND AWARENESS: A RESEARCH ON ANATOLIAN EAGLES, KOLPAÇINO BOMB AND LOVE LIKES COINCIDENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_329
Özet | Abstract | Tam Metin |


Kasım TATLILIOĞLU Mahsum AVCI  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN OKUL BAŞARILARINI OLUMSUZ ETKİYEN NEDENLERİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA (BİNGÖL ÖRNEĞİ) Ss, 1111-1133
A RESEARCH AIMED AT DEFINING THE REASONS THAT EFFECT THE SCHOOL SUCCESSS OF THE PRIMARY SCHOOL STUDENTS NEGATIVELY (BİNGÖL SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_354
Özet | Abstract | Tam Metin |


Başak Burcu TEKİN  
THE YASAWI SHRINE’S BRONZE DOORKNOCKERS : AN ASSESSMENT OF THE TIMURID ARTISTIC WORLD Ss, 1135-1155
YESEVİ KÜLLIYESİ BRONZ KAPI TOKMAKLARI: TİMURLU SANAT DÜNYASI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_322
Özet | Abstract | Tam Metin |


Barış TOPTAŞ  
HAYDN, MOZART VE BEETHOVEN’IN PİYANO SONATLARINA GENEL BİR BAKIŞ Ss, 1157-1166
GENERAL AN OVERVIEW AT HAYDN, MOZART AND BEETHOVEN SONATAS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_368
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cemal TOSUN Erdal ŞENOCAK  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PROBLEME DAYALI ÖĞRENME (PDÖ) ORTAMI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ Ss, 1167-1184
UNDERGRADUATE STUDENTS’ PERCEPTİONS OF THE PROBLEM-BASED LEARNİNG (PBL) ENVİRONMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_402
Özet | Abstract | Tam Metin |


Rasim TÖSTEN İlyas EKİNCİ  
JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİNDE YÜKSEKÖĞRETİM Ss, 1185-1196
JAPON HIGHER EDUCATION SYSTEM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_341
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tugay TUTKUN Muzaffer ÖZDEMİR  
BÖTE BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİSAYAR ÖN YETERLİKLERİNİN BÖLÜM DERSLERİNDEKİ BAŞARILARINA ETKİSİ Ss, 1197-1208
EFFECTS OF COMPUTER PRE-QUALIFICATION ON CIT STUDENTS’ SUCCESS IN DEPARTMENT COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_429
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muammer ULUTÜRK  
ESKİLER YENİLER VE DEĞİŞENLER BAĞLAMINDA GÜNÜMÜZ TUR ABDİN SÜRYANİLERİNDE EVLENME GELENEKLERİ Ss, 1209-1217
MARRIAGE CUSTOMS IN TODAY’S TUR ABDIN SYRIANS WITHIN THE CONTEXT OF OLDS MODERNS AND COVARİATES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_414
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ayşe UYANIK  
PATRICK SÜSKIND’İN “KOKU” ADLI ROMANININ TÜRKÇE ÇEVİRİSİNDE DİL OYUNLARI EŞDEĞERLİĞݹ Ss, 1219-1229
TRANSLATION EQUIVALENCE OF LANGUAGE PLAYS IN TURKISH TRANSLATION OF PATRICK SÜSKIND’S NOVEL “DAS PARFUM”
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_346
Özet | Abstract | Tam Metin |


Veli ÜNSAL  
KIRŞEHİR’İN TARİHİ COĞRAFYASI II (M.Ö. 2. VE 1. BİN YIL) Ss, 1231-1245
HISTORICAL GEOGRAPHY OF THE KIRŞEHİR II (1st AND 2nd. MILLENNIUM B.C)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_415
Özet | Abstract | Tam Metin |


Yakup Alper VARIŞ  
TÜRKİYE’DE VİYOLA ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ Ss, 1247-1260
THE ANALYSIS OF POSTGRADUATE DISSERTATIONS ON VIOLA WRITTEN IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_484
Özet | Abstract | Tam Metin |


Oktay YAĞIZ Kemalettin YİĞİTER  
ACADEMIC WRITING DIFFICULTIES AND CHALLENGES IN ADVANCED ACADEMIC LITERACY Ss, 1261-1272
ACADEMIC WRITING DIFFICULTIES AND CHALLENGES IN ADVANCED ACADEMIC LITERACY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_383
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ahmet YATKIN Firdevs KOÇ  
AVRUPA YEREL YÖNETİMLER ÖZERKLİK ŞARTI VE TÜRKİYE’DE YEREL ÖZERKLİK TARTIŞMALARI Ss, 1273-1302
EUROPEAN CHARTER FOR AUTONOMY AND LOCAL GOVERNMENTS DISCUSSIONS OF LOCAL AUTONOMY IN TURKEY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_285
Özet | Abstract | Tam Metin |


Tarık YAZAR  
GÖRSEL İLETİŞİM ARACI OLARAK İŞARET, PİKTOGRAM VE SEMBOLLERİN KULLANIM ALANLARINA GÖRE İNSAN DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE SEMİYOTİK AÇIDAN DEĞERLENDİRME Ss, 1303-1316
THE EFFECTS OF SIGNS, PICTOGRAMS AND SYMBOLS AS VISUAL COMMUNICATION MEDIUM ON THE HUMAN BEHAVIOR WITH REGARD TO AREA OF USAGE AND A SEMIOTIC ASSESSMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_396
Özet | Abstract | Tam Metin |


Muhammed YAZICI  
OSMANLI DÜNYASINDA İÇKİ İÇME SUÇUNA DAİR BAZI GÖZLEMLER (XVI. YÜZYIL) Ss, 1317-1332
SOME OBSERVATIONS RELATING THE CRIME OF ALCOHOL CONSUMPTION IN OTTOMAN WORLD (XVITH CENTURY)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_475
Özet | Abstract | Tam Metin |


Cavit YEŞİLYURT Mehmet Ali ALAN  
DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN SİMPLEKS YÖNTEMİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ Ss, 1333-1344
Solving Linear Programming Problems With Simplex Method By Using Excel
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_409
Özet | Abstract | Tam Metin |


Etem YEŞİLYURT Çetin SEMERCİ  
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK PAYDAŞLARIN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRME DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1345-1357
EVALUATION OF STAKEHOLDERS’ CARRYING OUT THEIR DUTIES ABOUT EDUCATION PROGRAM OF TEACHING APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_375
Özet | Abstract | Tam Metin |


Mustafa YİĞİTOĞLU  
SARCASTIC VIEW OF ISLAM IN WESTERN CHRISTIANITY Ss, 1359-1369
BATI HIRİSTİYANLIĞININ İSLAMA MÜSTEHZİ BAKIŞI
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_290
Özet | Abstract | Tam Metin |


Zehra YİĞİT  
KRACAUER’İN BASİT ANLATI SİNEMASI VE SONBAHAR Ss, 1371-1384
BASIC NARRATION CINEMA OF KRACAUER AND SONBAHAR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_435
Özet | Abstract | Tam Metin |


Ercüment YILDIRIM  
M.Ö. II. BİNYILDA PAYLAŞILAMAYAN TOPRAKLAR: KUZEY SURİYE Ss, 1385-1406
CAN NOT BE SHARED AREAS IN B.C. II MILLENNIUM: NORTHERN SYRIA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_447
Özet | Abstract | Tam Metin |


Selim YILMAZ  
ANALYSE LINGUISTIQUE D’UNE MODALISATION COMPLEXE EN TURC PARLE: FAIRE UNE HYPOTHESE ENTRE POSSIBILITE ET PROBABILITE Ss, 1407-1422
ANALYSE LINGUISTIQUE D’UNE MODALISATION COMPLEXE EN TURC PARLE: FAIRE UNE HYPOTHESE ENTRE POSSIBILITE ET PROBABILITE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_430
Özet | Abstract | Tam Metin |


Elif ŞENEL Hülya KAROĞLU-Elif ŞENEL  
POP ART VE MODA ETKİLEŞİMİ Ss, 1423-1444
POP ART AND FASHION INTERACTION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS_399
Özet | Abstract | Tam Metin |