Son SayıEditor
Dr. Serdar Yavuz

Assistant Editor
Dr.Slavka Hlásna-Dr. Özcan Bayrak-Dr. Onur Köksal-Dr. Serdar Bulut-Dr. Burak Telli-Dr. Seda Taş

Elazig / TURKEY  30.08.2017

Generic file  | Cover  | Contents  | From The EditorBahar GÜDEK - Varol ÇİÇEK  
MESLEKİ MÜZİK EĞİTİMİ ALAN LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PERFORMANS KAYGI DÜZEYLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ss, 1-10
INVESTIGATING THE MUSIC PERFORMANCE ANXIETY LEVELS OF UNDERGRADUATE STUDENTS WHO HAVE PROFESSIONAL MUSIC EDUCATION ACCORDING TO VARIOUS VARIABLES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7143
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gülten CÜCEOĞLU ÖNDER - Evrim YILDIZ  
FLÜT EĞİTİMİNDE KULLANILAN ERNESTO KÖHLER Op. 33/I ETÜT KİTABININ ANALİZİ Ss, 11-18
ANALYSIS OF ERNESTO KOHLER Op.33/I ETUDE BOOK USED IN FLUTE EDUCATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6961
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hatice GÜZEL - İmran ORAL  
MÜHENDİS ADAYLARININ AKADEMİK ÖZ-YETERLİK ALGILARI İLE FİZİK BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 19-30
INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC SELF-EFFICACY PERCEPTIONS OF ENGINEER CANDIDATES AND THEIR PHYSICS ACHIEVEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7170
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Taner ALTUN - Caner ÖZDEMİR - Ali İSMAİL  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERSLERİNDE YAPTIKLARI GRUP ÇALIŞMALARI VE SUNUMLAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 31-46
EXAMINING STUDENT TEACHERS’ OPINIONS RELATED TO GROUP WORKS AND PRESENTATIONS CARRIED OUT IN THEIR COURSES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7058
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hatice MEMİŞOĞLU  
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLER EĞİTİMİ Ss, 47-63
EDUCATION OF VALUES ACCORDING TO THE POINT OF VIEWS OF TEACHERS OF SOCIAL STUDIES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7038
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ali YAĞCI - Mustafa ÇEVİK  
DESTEK EĞİTİM ODALARINA İLİŞKİN İDARECİ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ: KARAMAN İLİ ÖRNEĞİ Ss, 65-79
THE OPINIONS OF MANAGERS AND PRIMARY TEACHERS REGARDING SUPPORT EDUCATION ROOMS (SER): KARAMAN PROVINCE CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7096
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşegül ERGİŞİ  
GELENEKSEL VE MODERN TÜRLER ARASINDA BİR ESER: HİKÂYE-İ GARÎBE Ss, 81-86
A WORK BETWEEN TRADITIONAL AND MODERN GENRES: HIKÂYE-I GARIBE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3759
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Aslı YÜKSEL - Fatma Betül Şenol - Tuğçe Akyol  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNE YÖNELİK ÖZ YETERLİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ Ss, 87-100
TEACHER CANDIDATES’ SELF-EFFICACY BELIEFS REALTED TO CLASSROOM MANAGEMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7129
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Pınar BULUT - Firdevs GÜNEŞ - Yasemin KUŞDEMİR  
YAZMA ÖZ YETERLİK ÖLÇEĞİNİN PSİKOMETRİK ÖZELLİKLERİ Ss, 101-114
PSYCHOMETRIC FEATURES OF THE WRITING SELF-EFFICACY SCALE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7109
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Soner OKAN  
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ ALAN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KAYGILARI Ss, 115-129
PEDAGOGICAL FORMATION EDUCATION CONSERVATORY STUDENTS’ CONCERNS TOWARDS TEACHING PROFESSION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7140
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Esra KIZILAY  
STEM SEMANTİK FARKLILIK ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇEYE UYARLANMASI Ss, 131-144
THE ADAPTATION OF STEM SEMANTICS SURVEY INTO TURKISH
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7144
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Kübra OKUMUŞ - İbrahim Halil YURDAKAL  
AKADEMİSYENLERİN AKADEMİK TEŞVİĞE İLİŞKİN GÖRÜŞ VE DÜŞÜNCELERİ Ss, 145-156
VIEWS OF ACADEMICIANS ON ACADEMIC INCENTIVE PAYMENT
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7057
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

İlknur AKYILDIZ SARIBAŞ - Cenk AKAY  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ DERS ÇALIŞMA YAKLAŞIMLARI: BİR KARMA YÖNTEM ARAŞTIRMASI Ss, 157-175
STUDY APPROACHES OF TEACHER CANDIDATES: A MIXED METHOD STUDY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7031
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ali TAN  
AHMET YESEVİ’NİN HİKMETLERİNDE OLUMSUZ YAPILAR Ss, 177-203
NEGATIVITY ON AHMED YESEVI’S WISDOMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7066
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Şakire BALIKÇI  
VAROLUŞÇULUK BAĞLAMINDA MARDİN VE ÇEVRESİNDE YAŞAYAN ESKATOLOJİK ANLATILARDAKİ ORTAKLIKLAR Ss, 205-216
THE ASSOCIATIONS IN ESCHATOLOGICAL NARRATIVES INHABITING IN MARDIN AND ITS LANDSCAPE IN THE CONTEXT OF EXİSTENTIALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7084
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Zafer ŞAFAK  
EDWARD ALBEE’NİN HAYVANAT BAHÇESİ’NİN GEORGES POLTI’NİN KANONİK DRAMATİK DURUMLAR LİSTESİNDEN İLK DURUM BAĞLAMINDA YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: AYRIKSI VE ALEGORİK BİR OKUMA Ss, 217-224
RE-VISITING EDWARD ALBEE’S THE ZOO STORY IN THE CONTEXT OF GEORGES POLTI’S FIRST SITUATION FROM HIS CANONICAL LIST OF DRAMATIC SITUATIONS: A DIVERGING AND ALLEGORICAL READING
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7168
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayşegül KOYUNCU OKCA - Mustafa GENÇ  
YÖRÜK GÖÇLERİNDE DEVE Ss, 225-236
CAMELS IN YURUK MIGRATIONS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7141
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ayhan HIRA  
KLASİK FIKIH KAYNAKLARINDA HİBEDEN DÖNME MESELESİNE İLİŞKİN TEMEL YAKLAŞIMLAR Ss, 237-250
THE FUNDAMENTAL APPROACHES ON TOPIC OF RETURNING FROM THE DONATION IN CLASSICAL FIQH RESOURCES
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7126
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Osman ORUÇHAN  
AYAKTA SU İÇME İLE İLGİLİ HADİSLER BAĞLAMINDA HADİS TASNİF VE YORUMUNDA YANLIŞ ALGILAR VE BUNUN MÜSLÜMANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Ss, 251-270
A CONSIDERATION ON MISDETECTIONS ABOUT HADITH CLASSSIFICATION AND INTERPRETATION IN THE CONTEXT OF HADITHS WHICH RELATED TO DRINKING WATER WHILE STANDING AND EFFECTS OF THESE MISDETECTIONS ON MUSLIMS
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7151
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Banu Öztürk KURTASLAN - Fatma YILDIZ KARACA  
KENTSEL YOL AĞAÇLANDIRMALARININ ANKARA “1071 MALAZGİRT BULVARI” ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ Ss, 271-285
INVESTIGATION OF URBAN ROAD PLANTING ON THE CASE OF 1071 MALAZGIRT BOULEVARD
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7114
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Nevzat DEVEBAKAN - Filiz UYSAL  
AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARININ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINI DEĞERLENDİRMESİ: İZMİR İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Ss, 287-305
ASSESSMENT FROM THE PERSPECTIVES OF HEALTH FAMILY CENTER’S WORKERS TO FAMILY MEDICINE PRACTICE: A STUDY IN IZMIR
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6972
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mehmet AK  
YÖRÜKLERDE KADIN Ss, 307-336
THE YORUK WOMAN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7172
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Mustafa BOZ - Ezgi KARAKAŞ  
ÇANAKKALE’DE UYGULANMASI GEREKEN ÖNCELİKLİ DESTİNASYON STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ: A’WOT UYGULAMASI Ss, 337-350
AN ASSESSMENT OF PRIOR DESTINATON CHARACTERISTICS IN CANAKKALE: AN A’WOT APPLICATION
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7047
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Serkan GÜZEL - Mansur DOĞAN  
KENTSEL ALT SINIF ÇOCUKLARININ SPOR OLANAKLARI Ss, 351-371
SPORT ACTIVITIES OF URBAN POOR CHILDREN
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7139
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Cihat TANIŞ  
II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ MİZAH BASINININ BİR TEMSİLCİSİ: FALAKA GAZETESİ Ss, 373-382
A REPRESENTATIVE OF HUMOUR PRESS IN THE SECOND CONSTITUTIONALIST PERIOD: FALAKA NEWSPAPER
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7055
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Ergin ULUSOY  
MODERNİZM ve CUMHURİYET’İN MODERNLEŞTİRME PROJESİ OLARAK KEMALİZM Ss, 383-402
MODERNISM and KEMALİZM AS A MODERNISATION PROJECT OF THE REBUPLIC
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS6907
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Feyzullah EZER - Selda AKSÜT  
5. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA, TUTUMUNA VE KALICILIĞA ETKİSİ Ss, 403-419
THE EFFECT OF DRAMA METHOD ON STUDENT ACHIEVEMENT, ATTITUDE AND PERMANENCE IN SOCIAL STUDIES COURSE FOR FIFTH GRADE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7137
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gökhan EŞEL  
YUSUF AKÇURA’NIN “ÜÇ TARZ-I SİYASET” ADLI ESERİNİN TÜRK SİYASAL HAYATINA YANSIMALARI:MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ ÖRNEĞİ Ss, 421-435
REFLECTIONS OF YUSUF AKÇURA'S “ÜÇ TARZ-I SİYASET (THREE GENRES OF POLITICS” ON THE TURKISH POLITICAL LIFE: THE NATIONALIST ACTION PARTY CASE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7194
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Oya KORKMAZ  
OTANTİK LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL GÜVEN Ss, 437-454
AUTHENTIC LEADERSHIP AND ORGANIZATIONAL TRUST
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7131
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Yasin KELEŞ  
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE ÖRGÜTSEL İKLİM Ss, 455-473
ORGANIZATIONAL CLIMATE IN ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7199
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Hasan ÇİFTÇİ  
TÜRK TELEVİZYON HABERCİLİĞİNDE MAGAZİNLEŞME OLGUSU Ss, 475-487
TABLOIDIZATION PHONOMENON IN THE TURKISH TV JOURNALISM
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7107
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Çağdaş CAZ - Ali Gürel GÖKSEL - Ömer Faruk YAZICI - Recep Fatih KAYHAN  
ÖRGÜTSEL DEĞİŞİME UYUM: SPOR BİLİMLERİ ALANINDA ÇALIŞAN AKADEMİK PERSONELLER ÜZERİNE BİR UYGULAMA Ss, 489-496
ADAPTATION TO ORGANIZATIONAL CHANGE: AN APPLICATION ON ACADEMIC PERSONNEL WORKING IN THE FIELD OF SPORTS SCIENCE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7135
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Haluk YAMAN  
ANGLOSAKSON MUHAFAZAKÂR GELENEĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE TRUMP’IN YENİ AMERİKA SÖYLEMİ Ss, 497-510
THE TRANSFORMATİON OF THE ANGLO-SAXON CONSERVATİVE TRADİTİON AND THE NEW AMERİCAN DİSCOURSE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7054
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Öznur YILMAZ  
TÜRKİYE’DE MODERNLEŞME, POPÜLER KÜLTÜR VE ARABESK Ss, 511-522
MODERNIZATION IN TURKEY, POPULAR CULTURE AND ARABESQUE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7200
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Semra AYDOĞDU BAĞCI - Selma AYTÜRE - Ömer BERKİ  
HANSA BİRLİĞİ (AVRUPA BİRLİĞİ’NİN SONU DA HANSA BİRLİĞİ GİBİ Mİ OLACAK?) Ss, 523-541
HANSA UNION (WILL THE END OF EUROPEAN UNION BE LIKE HANSA UNION?)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7101
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Gamze BULUT - Hatem TÜRK  
MEŞALE’DEN VARLIK DERGİSİNE YEDİ MEŞALE TOPLULUĞU Ss, 543-549
YEDI MESALE SOCIEITY FROM MESALE TO VARLIK MAGAZINE
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7153
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız

Melike PEHLİVAN  
AİLE İÇİ ŞİDDET (SÖĞÜTLÜ İLÇESİ ÖRNEĞİ) Ss, 551-569
DOMESTIC VIOLENCE (SOGUTLU DISTRICT SAMPLE)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS7146
Özet | Abstract | Tam Metin | Twitter da paylaşmak için tıklayınız   Facebook da paylaşmak için tıklayınız