SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRMEK İÇİN ÖĞRETMENLERİN YAPTIKLARI ETKİNLİKLER
ACTIVITIES BY TEACHERS TO IMPROVE STUDENTS’ CRITICAL THINKING SKILLS IN THE SOCIAL STUDIES LESSON

Author : Tekin ÇELİKKAYA
Number of pages : 57-74

Abstract

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek için yapılan etkinlerin uygulanma durumları ve bu etkinliklerin cinsiyetlere, mezun olunan alana ve mesleki kıdeme göre farklılaşıp-farklılaşmadığı incelenmiştir. Veriler 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Kırşehir il merkezinde farklı okullarda görev yapan 50 sınıf öğretmeni (4. ve 5.sınıf) ile 50 sosyal bilgiler öğretmeni olmak üzere toplam 100 öğretmene uygulanan ölçek yoluyla toplanmıştır. Araştırmanın örneklemi, seçkisiz örnekleme kullanılarak oluşturulmuştur. Analiz sonuçlarında, KMO değerinin ,788 ve Bartlett’s değeri 1618,629 olarak bulunmuştur (p

Keywords

Sosyal Bilgiler dersi, Öğrenci, Eleştirel Düşünme becerisi, Etkinlik,Öğretmen

Read:559

Download: 193