TÜRKÇEDE FİİL ÇEKİMİNİN KURULUŞU ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER
DETERMINATIONS ON THE STRUCTURE OF VERB CONJUGATION IN TURKISH

Author : Mehmet Turgut BERBERCAN
Number of pages : 25-36

Abstract

Bu makalede, tarihî ve çağdaş Türk lehçelerinden alınan örnekler vasıtasıyla Türkçede fiil çekiminin nasıl oluşturulduğu, yapısal özellikleri ve fonksiyonel kullanım alanları belirtilmiş, basit ve birleşik çekim olmak üzere iki şekilde oluşturulan fiil çekiminin genel esasları üzerine çeşitli değerlendirmeler ileri sürülerek birleşik çekim kurucusu er– (> ér–, é–, e–, i–) esas yardımcı fiilinin morfolojik, sentaktik ve morfotaktik düzlemde fonksiyonları incelenmiş, Eski ve Orta Türkçe metinlerden seçilmiş örnekler üzerinden yapısal durumu ortaya konularak düşürüldüğü kısaltmalı kullanımlar belirlenmiştir.

Keywords

fiil çekimi, basit ve birleşik çekim, er– esas yardımcı fiili

Read:715

Download: 305