GÜNEY AMERİKA KITASINA GÖÇ EDEN OSMANLI ERMENİLERİ
OTTOMAN ARMENIANS WHO MIGRATED SOUTH AMERICAN CONTINENT

Author : Adem KARA
Number of pages : 171-183

Abstract

Osmanlı devletinde incelediğimiz konu bağlamında göçlerin Amerikanın yanı sıra, Güney Amerika’daki Arjantin başta olmak üzere Şili, Uruguay ve Brezilya gibi ülkelere yapıldığı görülmektedir. Buralarda dedeleri Osmanlı tebaası olan büyük bir Seferad ve Ermeni topluluğu yaşamaktadır. XX. Yüzyılın başlarında buralara göç etmiş atalarından kalan ananelerini devam ettiren bu nesil bunlara sahip çıkma hususunda da oldukça duyarlı çalışmaktadır. Türk toplumunda, 1900'lü yıllardan beri meydana gelen kitlesel ulus-ötesi göçlerin en önemli nedeni ekonomik olup, ulus-ötesi Türk göçmen¬ler Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Amerika’ya para kazanmak, kendinin ve ai¬lesinin refah düzeyini yükseltmek amacıyla gitmişlerdir. Bununla birlikte, her iki nüfus hareketinde de göç eden Türk işgücü, ağırlıklı olarak kırsal kökenli ve niteliksizdir.

Keywords

Güney Amerika, Osmanlı Devleti, göç, Ermeni

Read:880

Download: 504