SARCASTIC VIEW OF ISLAM IN WESTERN CHRISTIANITY
BATI HIRİSTİYANLIĞININ İSLAMA MÜSTEHZİ BAKIŞI

Author : Mustafa YİĞİTOĞLU
Number of pages : 1359-1369

Summary

Bu çalışma İslam’ın doğuşu ile birlikte devam eden bir süreci ele almaktadır. Konu itibari ile Hıristiyanlık dünyasının İslam’a, İslam Peygamberine ve Müslümanlara bakış açısını yansıtmaktadır. Bu, aslında Hıristiyan düşünce tarihinin genel anlamda analizi demektir. Gerçi araştırmanın yoğunlaştığı husus tam bir düşünce tarihi olmamakla birlikte esas itibari ile İslam üzerine gerek din adamlarınca, gerek devlet erkânınca, gerekse diğer din müntesiplerince yazılan, çizilen, konuşulan, yapılan her türlü müstehzi tutumlardır. Araştırmada ilk olarak Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında cereyan eden polemik ve reddiyelere, müteakibinde Müslümanlara karşı bazı nazım ve nesir türünde yazılmış eserlere, karikatüristlerce kaleme alınmış çizimlere, ressamlarca tablolaştırılmış resimlere, heykeltıraşlarca vücuda erdirilmiş heykellere, sanatçılar tarafından sahnelenmiş oyun, piyes, tiyatro ve filmlere, yazılımcılarca programlanan bilgisayar oyunlarına, devlet başkanları ve din adamlarınca sarf edilmiş sözlere hatta ve hatta en pasif düzeyde kalan herhangi bir bireyin veya toplumun davranışlarına değinilmiştir. Kutsalla alay etme, kutsala karşı menfi herhangi bir tutum İslam dinince yasaklanmıştır. İnsanlara kendi dinini seçme ve tercih ettiği din üzere yaşama hürriyeti tanınmıştır. Bu durum açıkçası Müslümanların başka dine ve onun müntesiplerine karşı duruşunu resmetmektedir. Bizim bu çalışmayı oluşturmamız gelecek nesillere Hıristiyanların İslam’ın ilk elden malumatlarından yoksun bırakılması probleminin çözülmesi ve İslam’ın iyi bir şekilde aktarılmasını sağlamaya yönelik bir girişimdir. Günümüzde Hıristiyanların İslam’ı düzgün bir şekilde öğrenebilmesi veya en azından doğru kaynaklara ön yargısız varabilmesi gayet ümit vericidir.

Keywords

İslam, Müslüman, Hıristiyan, Münasebet, Müstehzi

Read:463

Download: 227