TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KONUŞMA EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
TURKISH TEACHERS ATTITUDES TOWARDS THE EVALUATION OF SPEECH TRAINING COURSE

Author : Dilek CERAN
Number of pages : 337-358

Summary

Kişinin içinde bulunduğu toplumda kabul ve saygı görmesini büyük ölçüde destekleyen konuşma becerisi, dil eğitiminin de temelini oluşturmaktadır. Öğrencilerin konuşma becerilerini geliştirmek, eğitim kurumunun her basamağının ve bu kurumlardaki bütün eğiticilerin görevi olmakla birlikte öncelikli olarak Türkçe dersine ve Türkçe öğretmenlerine düşmektedir. Bu sebeple lisans programında Türkçe öğretmenlerinin söz konusu becerisini geliştirilmeye yönelik derslere ihtiyaç vardır. Bu amaçla Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi bölümü üçüncü sınıf programında Konuşma Eğitimi dersine yer verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik tutumlarını belirlemektir. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik tutumlarını tespit etmek için 34 maddelik bir tutum ölçeği hazırlanmıştır. Ölçek, 2011-2012 eğitim öğretim yılında Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenim gören 137 üçüncü sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumları genel itibariyle olumludur. Ayrıca ölçekten elde edilen bulgular; cinsiyet, öğrenim türü ve ders başarı notlarına göre değerlendirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimine yönelik tutumları cinsiyete ve ders başarı notuna göre anlamlı bir farklılık göstermiştir. Kız öğretmen adaylarının derse karşı tutumları erkek öğretmen adaylarına göre daha olumludur. Ders başarı notuna bakıldığında ise ders başarı notu iyi olan öğrenciler, orta ve geçer olanlarına göre derse karşı daha olumlu bir tutum sergilemektedirler. Buna karşılık Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma eğitimi dersine yönelik tutumlarının öğretim türüne göre bir farklılık göstermediği tespit edilmiştir.

Keywords

Türkçe eğitimi, öğretmen adayı, konuşma eğitimi, tutum.

Read:424

Download: 197