9-16 YAŞLARI ARASINDAKİ OTİZMLİ VE TİPİK GELİŞİM GÖSTEREN ÇOCUKLARIN EMPATİ BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
INVESTIGATING EMPATHY SKILL LEVELS OF CHILDREN WITH AUTISM AND TYPICALLY DEVELOPED CHILDREN BETWEEN THE AGES OF 9-16

Author : Alev GİRLİ - Deniz TEKİN ERSAN
Number of pages : 603-614

Summary

Bu çalışmanın amacı 9-16 yaş arasında yüksek fonksiyonlu otizm veya Asperger sendromu tanılı çocukların empati becerilerini tanı, yaş, cinsiyet değişkenleri açısından normal gelişim gösteren yaşıtlarıyla karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma betimsel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılarak yapılmıştır. Çalışmaya otizm spektrum grubundan (yüksek fonksiyonlu otizm ve/veya Asperger Sendromu tanılı) 28 ve normal gelişim gösteren 42 çocuk katılmıştır. Veriler Byrant tarafından 1982 de geliştirilen ve Yılmaz-Yüksel tarafından 2003’te Türkçe’ye uyarlanan “Çocuklar için Empati Ölçeği” ve araştırmacılar tarafından hazırlanan Demografik Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır. Tanı grubuna göre yapılan karşılaştırma sonuçlarında, yüksek işlevli otizmli grubun Asperger sendromu tanılı ve normal gelişim gösteren akranlarına göre daha düşük empati düzeyine sahip olduğu belirlenmiştir. Cinsiyete göre yapılan karşılaştırmada yüksek işlevli otizm tanılı kızların, YFO’li erkeklere göre daha yüksek performans gösterdiği saptanmıştır. Yüksek işlevli otizm, Asperger Sendromu ve normal gelişim gösteren kızların empati puanları arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ancak otizm spektrum grubundakilerin az da olsa daha düşük performans gösterdikleri görülmüştür. Yaşa göre yapılan karşılaştırmada 12 yaş altı YFO ve AS’lu çocukların puanlarının normal gelişim gösteren çocukların puanlarından anlamlı ölçüde farklılaşmadığı, ancak 12 yaş üzerinde farklılaştığı belirlenmiştir. 12 yaş üzeri normal gelişim gösteren çocukların empati beceri düzeyinin otizm spektrum grubundaki yaşıtlarında daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bulgular alanyazın ışığında tartışılmıştır.

Keywords

Yüksek işlevli otizm, Asperger sendromu, tipik gelişim gösteren çocuklar, zihin kuramı, empati.

Read:468

Download: 205