JAPONYA EĞİTİM SİSTEMİNDE YÜKSEKÖĞRETİM
JAPON HIGHER EDUCATION SYSTEM

Author : Rasim TÖSTEN - İlyas EKİNCİ
Number of pages : 1185-1196

Summary

Yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren gelişmiş ülkelerde bilgi toplumuna geçiş süreci başlamış ve bilgi ekonomisi adı verilen yeni bir küresel ekonomik yapı oluşmuştur. Bu süreçte bilginin üretilmesi ve paylaşılmasından birinci derecede sorumlu olan üniversitelerden beklentiler artmıştır. Günümüz dünyasında ise Japonya’nın gerek gelişmişliği ve gerekse hızlı kalkınmasıyla dikkat çektiği bilinmektedir. Bu başarıya ulaşmada etkili olan başat faktörlerden birisinin eğitim sistemi olduğu ileri sürülmekte; Japon eğitiminin, nitelikli iş gücü sağlama, lider yetiştirme ve teknoloji geliştirme konularında ülkenin kalkınmasında önemli roller oynadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle Japonya’nın eğitsel anlamda incelenmesinin, problem çözümünde izlenen politikaların ülkemiz adına yarar sağlayacağı düşünülmektedir. Yapılan bu çalışmanın temel amacı Japon yükseköğretim sistemi incelenerek alternatif bir yükseköğretim sistemine dikkat çekmektir. Çalışma kuramsal çerçeve ile sınırlıdır. Japon yükseköğretimine dair alan yazın taranmış ve raporlaştırılmıştır. Bu bağlamda; Japon eğitim sistemi ve Japon yükseköğretim sistemi incelenerek; yükseköğretim sisteminin alt başlığı altında akademik yapı, öğrenci kabulü, yönetim ve finansman konuları üzerinde durulmuştur. Türk Yükseköğretim Sistemine dair Japonya bağlamında yükseköğretim sorunları üzerine bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Japon yükseköğretim sistemindeki korporasyona, öğrenci kabulüne ve finansmana değinilerek yapısal değişiklikler için Japon yükseköğretim modeli tanıtılmıştır. Sonuç olarak; Türk yükseköğretim sistemiyle Japon yükseköğretim sistemi arasında benzer daha birçok önemli sorunlar bulunduğu, Japonya yapı değişikliğine giderek son yıllarda uyguladığı yükseköğretim stratejisiyle üçüncü kuşak üniversite olma yolunda mesafe kaydettiğinden hareketle Türkiye yükseköğretim sisteminde yapısal değişikliğe gittiği şu dönemde yeni bir yükseköğretim modeli önerilmiştir.

Keywords

Japon Eğitim Sistemi, Japon Yükseköğretim, Karşılaştırmalı Yükseköğretim, Japonya

Read:340

Download: 113