REHBER ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ
VIEWS OF THE GUIDE TEACHERS ON TEACHING PRACTICE COURSE

Author : Ramiz ARABACI - Salih ERDEN-Ramiz ARABACI
Number of pages : 111-120

Summary

Öğretmenlik uygulaması dersi öğretmen yetiştiren kurumların ders programlarında önemli bir yer tutar. Bu ders kapsamında öğretmen adayları Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda uygulama çalışmaları yapmaktadırlar. Bu uygulama, yaklaşık 3.5 yıllık eğitimin sonunda öğretmen adaylarının meslek yaşantılarına atanacakları ilk adımın deneyimi niteliğini taşımaktadır. Uygulama okullarındaki rehber öğretmenler ile öğretmen adayları arasındaki ilişkiler öğretmenlik mesleğinin geleceği açısından çok önemlidir. Çalışmamızın amacı rehber öğretmenlerin uygulama sırasında karşılaştıkları sorunları belirlemek, ayrıca uygulamanın daha verimli bir şekilde yapılabilmesi için onların öneri ve görüşlerini almaktır. Bu amaçla Bursa İlinde 2008-2009 öğretim yılında, Bursa Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan 163 rehber öğretmenin görüşleri alınmıştır. Çalışmada veriler anket yoluyla toplanmıştır. Bu amaçla, Likert tipi 20 kapalı uçlu sorudan oluşan bir anket geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Anket uygulamasından elde edilen veriler SPSS for Windows 17 istatistik programında değerlendirilmiştir. Verilerin betimsel analizinde frekans (f) ve yüzde (%) dağılımlardan yararlanılmıştır. Rehber öğretmenler görüşlerinde, KPSS sınavı öğretmen adaylarının kaygısının ve motivasyonlarını olumsuz yönde etkilediğini ve öğretmenliğe yeterince motive olamadıklarını belirtmişlerdir. Eğitim Fakültelerinin yapılanmasında yaşanan olumsuzluklar, gelişme yerine bir belirsizlik oluşturmuştur. Hâlbuki eğitim fakültelerinin diğer fakültelerden ayrı bir yeri vardır. Eğer öğretmen yetiştirecek kurumun işleyişi, programları, öğrenci alınış şekli, kaynakları yeterli değilse ülkenin gelişmesi ve geleceği için yanlış yapılıyor demektir. Bu eleştirilerin genel olarak öğretmenlik formasyon derslerinin sayısı ve nitelikleriyle mesleki ruh ve heyecanın yeterince verilemediği noktasında toplandığı görülmektedir.

Keywords

Öğretmenlik Uygulaması, Uygulama Okulları.

Read:359

Download: 130