A COMPARISON OF THE VIEW POINT OF TURKISH UNIVERSITY STUDENTS AND POLISH UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS THE EUROPEAN UNION IN THE CONTEXT OF CLASH OF CIVILIZATIONS (ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY AND CUMHURIYET UNIVERSITY HAVE BEEN TAKEN AS MODELS)
MEDENİYETLER ÇATIŞMASI BAĞLAMINDA TÜRK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ İLE POLONYALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AVRUPA BİRLİĞİ’NE BAKIŞLARININ KARŞILAŞTIRILMASI (ADAM MİCKİEWİCZ ÜNİVERSİTESİ VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİNDE)

Author : Sevda MUTLU
Number of pages : 885-906

Summary

Medeniyetler çatışması, Doğu-Batı karşıtlığı, İslam-Hıristiyan karşıtlığı tartışmaları bilimsel ortam ve yayımlarda, medyada ve siyasilerin söylemlerinde güncelliğini korumaktadır. Batı’da İslamofobi özellikle 11 Eylül olayından sonra gündemde fazlasıyla yer almakta ve gittikçe yayılmaktadır. Bu çalışma, Avrupa Birliği üyesi olan, Batı medeniyeti içerisinde yer alan ve Hıristiyan bir toplum olan Polonya’nın üniversite gençliği ile yarım asırdır Avrupa Birliği’ne üye olma çabasını gösteren, her ne kadar son yüz yıldır batılılaşma sürecinde girmiş olsa da (ki bu süreç bile Türkiye’nin Batı’dan farklı olduğunun ve Batı-dışı bir toplum olduğunun en temel göstergesidir), Osmanlı’dan aldığı kültürel ve kimlik mirasını taşıyan ve bu yönüyle Doğu medeniyeti içerisinde yer alan, aynı zamanda İslam toplumu olan Türkiye’nin üniversite gençliğinin Avrupa Birliğine bakış açılarını karşılaştırmayı ve gençlerin bakış açılarındaki farklılıklarda medeniyetler çatışmasının, Doğu-Batı karşıtlığının, İslam-Hıristiyan karşıtlığının ve İslamofobinin izlerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu araştırmada karşılaştırmalı yöntem kullanıldı. Her iki üniversite öğrencisine tesadüfî örneklem tekniği ile yüz yüze görüşülerek Adam Mickiewicz Üniversitesi Öğrencilerine 411, Cumhuriyet Üniversitesi Öğrencilerine 439 toplamda 850 anket uygulandı. Anketler SPSS analiz programı ile değerlendirildi.. Çalışmanın hipotezi,: farklı kültürel ve dinsel yapıya sahip olan her iki üniversite gençliğinin Avrupa Birliği’ne bakış açılarının farklı olacağı beklenmektedir. Türk ve Polish öğrencilerin Polonya’nın Avrupa Birliği’ne üyeliği ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne adaylığına bakışlarındaki farklılıklarda medeniyetler çatışmasının Doğu-Batı karşıtlığının, İslam-Hıristiyan karşıtlığının ve İslamofobinin izlerinin olacağı düşünülmektedir. Türk öğrencilerinin çoğunluğunun AB’ne olumsuz baktıkları ve Türkiye’nin AB’ne üyeliğini desteklemedikleri tespit edildi. Olumsuz tavırlarının ardında temelde iki neden yatmaktadır. Birincisi, AB’ni dinsel ve kültürel yönden farklı bir yapılanma olarak görmekteler. İkincisi, Türkiye’nin AB’ne üyelik sürecinin elli yılı aşkın bir süredir devam ediyor olması nedeniyle AB’ne güven duymamalarıdır. Polonyalı öğrencilerin AB’ne olumlu baktıkları AB’ne üye olmaktan memnun oldukları, dikkat çekici oranlarda da kararsız oldukları tespit edildi. Haliz hazırda AB’ne üye olan Polonya ve uzun süredir üyelik statüsünde olan Türkiye üniversite gençlerinin AB’ne bakış açılarının fark

Keywords

Medeniyetler çatışması, İslam fobisi, Avrupa Birliği, Polonyalı üniversite gençliği, Türk üniversite gençliği

Read:336

Download: 105