Üniversite-Okul İşbirliği İle Gerçekleştirilen Proje Ödevi Çalışmalarına Yönelik Öğrenci Görüşleri
students’ opinions on the project homework that performed with the university-school co-operation

Author : Ömür SADİOĞLU
Number of pages : 989-996

Summary

Ülkemizde 2005–2006 yılında yapılandırmacı eğitim anlayışından hareketle uygulanmaya başlanan yeni öğretim programıyla öğrenci merkezli eğitim anlayışları önem kazanmaya başlamış ve proje tabanlı öğrenme temel alınarak, programda amaç, içerik, eğitim durumu ve ölçme-değerlendirme boyutları bakımından birçok değişikliğe yer verilmiştir. Ölçme değerlendirme uygulamalarında da öğrenme sürecine önem verildiğinden proje değerlendirme yaklaşımı diğer değerlendirme yöntemleriyle birlikte ön plana çıkmıştır. Bu araştırmanın amacı üniversite-okul işbirliği ile gerçekleştirilen proje ödevlerine ilişkin öğrenci görüşlerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmacılar tarafından alanyazın taraması yapılarak geliştirilen ve toplam 14 sorudan oluşan açık uçlu soru formu 2009–2010 eğitim öğretim yılında 4. sınıfta okuyan 16 erkek 14 kız öğrenci olmak üzere toplam 30 öğrenciye verilmiş ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan 20 öğretmen adayı ile bir eğitim öğretim yılı boyunca gerçekleştirdikleri proje çalışmalarına ilişkin görüşlerini yazmaları istenmiştir. Betimsel yöntemin kullanıldığı araştırmada öğrencilerin görüşleri iki araştırmacı tarafından ayrı ayrı değerlendirilip sınıflandırılmış, içerik analizi ile çözümlenmiştir. Bulgular ilköğretim öğrencilerinin, süreçle ilgili olumlu görüş belirttiklerini göstermektedir. Öğrencilerin çoğunluğu çalışmaların yararlı geçtiğini belirtirken, öğrencilerin tamamı proje süresince öğretmen adaylarından çeşitli konularda destek aldıklarını ve diğer gruplarla işbirliği yaptıklarını ifade etmişlerdir. Araştırmaya katılan öğrenciler ailelerinin de yapılan proje çalışmaları ile ilgili olumlu görüşe sahip olduklarını, ailelerinin kendilerine çeşitli konularda destek olduklarını ve çocuklarının yeni bir projede daha görev almalarını istediklerini belirtmişlerdir.

Keywords

Proje ödevi, üniversite-okul işbirliği, öğrenci görüşleri.

Read:321

Download: 113