THE IMPORTANCE OF MUSIC IN INTERCULTURAL COMMUNICATION AND WITHIN THIS CONTEXT, COMMON FOLK DANCES AND MUSIC OF THE TURKISH CYPRIOT AND GREEK CYPRIOT COMMUNITIES
KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİMDE MÜZİĞİN ÖNEMİ VE BU BAĞLAMDA KIBRIS TÜRK, KIBRIS RUM TOPLUMLARININ ORTAK HALK OYUNLARI İLE MÜZİKLERİ

Author : Hatice ONURAY EĞİLMEZ - Özgür EĞİLMEZ
Number of pages : 513-523

Summary

Çalışmada kültür ve kültürlerarası iletişim kavramları tanımlanarak kültürlerarası iletişimin en güçlü araçlarından biri ve insanlığın ortak dili olduğu düşünülen müziğin toplumlar üzerindeki etkisine değinilmektedir. Bu kanıyı desteklemek amacıyla Kıbrıs adasında yaşayan dini ve dili farklı olmasına rağmen karşılıklı etkileşimler sonucu yaşamlarında benzer geleneksel yapıyı korumayı başaran Türk ve Rum toplumlarının ortak olarak kullandıkları halk oyunları ve müzikleri tanıtılmakta, bu müziklerin benzer ve farklı yanları irdelenmektedir. İki kültür arasındaki iletişimin açıklık kazanması amacıyla Türk ve Rum toplumlarının birlikte yaşadıkları tarihi sürece de değinilmektedir. Bu süreçte 1571 yılında Kıbrıs adasının Osmanlı İmparatorluğunun yönetimine geçmesinden sonra adaya yerleşerek kültür, gelenek, halk oyunları ve müziklerini de adaya beraberlerinde getiren Anadolu Türkleri ile Kıbrıs’ta o dönemde adada yaşamakta olan toplumun kültür etkileşimleri neticesinde oluşan ortak halk oyunları ve müzikleri üzerinde de durulmaktadır. Belgesel tarama yöntemiyle yapılan araştırmada, müziğin kültürlerarası iletişimdeki öneminin Kıbrıs adasında yaşayan Türk ve Rum toplumlarının ortak kullandıkları çeşitli halk oyunları ve müzik örnekleriyle destekleyerek ortaya konması amaçlanmıştır. Farklı din ve dillerdeki toplumların dahi müzik aracılığı ile elde etmiş oldukları ortak kültür birikimlerini ortaya koyan araştırma, küreselleşme ve gelişkin iletişim araçlarının hâkim olduğu günümüzde kültürlerarası iletişimin müzik aracılığıyla toplumları birbirlerine daha da yakınlaştıracağını vurgulaması açısından önemli görülmektedir.

Keywords

Müzik, Halk Oyunları, Kültürlerarası iletişim, Kıbrıs Türk-Rum Toplumu.

Read:321

Download: 109