6. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN YÜZDE KAVRAMI İLE İLGİLİ SAYI HİSSİ STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ
EXAMİNİNG THE NUMBER SENSE STRATEGIES ABOUT PERCENT OF 6th GRADE STUDENTS

Author : Sare ŞENGÜL - Hande GÜLBAĞCI-Gülşah GEREZ CANTİMER
Number of pages : 1055-1070

Summary

Bu çalışmanın amacı ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin yüzde problemlerini çözerken kullandıkları sayı hissi stratejileri incelemektir. Sayı hissi, sayı ve işlem bilgisini matematiksel durumlarda esnek biçimde uygulayabilme becerisidir. Bu beceri ile öğrenciler yazılı işlemlere ya da kurallara bağlı kalmadan ölçüm referansı kullanarak, sayıları yuvarlayıp sonuca yakın tahminlerde bulunarak, sayıları ayrıştırıp/birleştirip zihinden işlem yaparak sonuca ulaşabilmektedirler. Çalışmanın araştırma grubunu Sakarya ilindeki bir ilköğretim okulunun 6. sınıfında öğrenim görmekte olan 30 öğrenci (15 kız, 15 erkek) oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak yüzdeler konusu ile ilgili 8 açık uçlu problemden oluşan ve araştırmacılar tarafından hazırlanan bir test kullanılmıştır. Öğrencilerden problemleri çözmeleri sonrasında ise çözüm yollarını açıklamaları istenmiştir. Veri analizinde öğrencilerin soru kâğıtları incelenmiş ve ilk olarak verilen cevaplarının doğru veya yanlış olduğuna karar verilmiştir. Analizin ikinci kısmında ise öğrencinin kullanmış olduğu strateji betimsel analiz yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. Stratejiler sayı hissi temelli, kural temelli ve açıklama ya da cevap yok olmak üzere üç şekilde kodlanmıştır. Analiz sonucunda 30 öğrencinin 8 soruda kullanmış olduğu çözüm yollarının 60’ının (%25) sayı hissi stratejisi, 138’inin de (%57,5) kural temelli strateji olduğu ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu sonuç çalışmaya katılan öğrencilerin yüzde problemlerini çözerken öğrenmiş oldukları kurallara bağlı kaldıkları ve sayı hissi temelli stratejileri yeterince kullanamadıklarını ortaya koymuştur.

Keywords

Sayı hissi, Kural Temelli Strateji, Yüzde Problemleri

Read:358

Download: 124