ORHUN ABİDELERİ İLE GENÇLİĞE HİTABE’NİN SUNDUKLARI MESAJLAR AÇISINDAN MUKAYESESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
A Research on Comparison Between Messages of Orkhon Inscriptions and Address to Youth

Author : Salih ORHAN - Mehmet GEDİK-Mesut BULUT
Number of pages : 907-915

Summary

Milletlerin kültürel, siyasi,askeri ve ekonomik alanlarda varlıklarını devam ettirebilmeleri, dünya üzerinde hatırı sayılır bir yer edinebilmeleri, dünyadaki dengelerde söz sahibi olabilmeleri en çok istenen konuların başında gelmektedir. Bunların sağlanabilmesi ise o milletin geleceği olan çocuklarının ve gençlerinin kendi tarihlerini ve kültürel varlıklarını ve dolayısıyla bunları vücuda getiren atalarını çok iyi ve doğru tanımaları ile mümkündür. Geçmişin geleceğe taşınmasında en öneli rol hiç kuşku yok ki yazılı kaynaklara aittir. Milletimize ait ilk yazılı kaynaklardan olan Orhun Abideleri Türk kültürünün, folklorunun, tarihinin; devlet ve askeri yönetiminin ilk önemli kaynağını oluşturmaktadır. Bu tür edebi metinlerin 20.yüzyıla ait en önemli örneklerinden biri de Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’dir. Bu hitabeler birçok yönden Orhun Abidelerinin bir yansıması konumundadır. Bu çalışmanın amacı; konu ve anlatım tekniği gibi özellikleri ile aralarında büyük benzerlikler bulunan Orhun Abideleri ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin anlaşılmasında ve gelecek kuşaklara en doğru ve etkili bir şekilde anlatılması sağlamak için bu iki metni karşılaştırmalı olarak incelemektir. Çalışma sonucunda metinler arasında Türk milletinin varlığını ve birliğini koruması için neler yapması gerektiği, içteki ve dıştaki düşmanlara karşı nelere dikkat etmesi, bağımsızlığına sahip çıkma hususunda her türlü fedakârlığa katlanması gerektiği gibi birçok konuda benzerlikler görülmüştür. Bütün bunlardan hareketle metinlerin incelenmesine ve öğretilmesine dair araştırmacılara ve öğretmenlere yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Orhun Abideleri, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi

Read:435

Download: 198