TANIM MI TARİF Mİ? HALK HİKÂYESİNİN TANIMLANMASI MESELESİ
DEFİNİTİON OR DESCRİPTİON? THE PROBLEM OF DEFİNİNG FOLK TALE

Author : Baki Bora HANÇA
Number of pages : 693-699

Summary

Anlatmaya dayalı türler içerisinde özellikle destan türünden sonra halkın dünya görüşünü ve muhayyilesini yansıtması bakımından halk hikâyeleri gelmektedir. Halk hikâyeleri başta Batılı araştırmacılar olmak üzere, Türk bilim adamları tarafından üzerinde en çok çalışılan türlerden biridir. Halk Hikâyeleri üzerine oldukça fazla çalışma yapılmış olmasına rağmen bu türün ayrıntılı bir tanımı hususunda eksiklik olduğu kanaatiyle yeni bir tanım yapmanın uygun olacağı düşünülmüştür. Bilindiği gibi her biri alanında ekol oluşturmuş büyük akademisyenler olan Pertev Naili Boratav, Şükrü Elçin, Fikret Türkmen gibi hocalarımız halk hikâyesi türünün tanımı üzerine değerli fikirlerini araştırmacıların bilgisine sunmuşlardır. Onların yapmış olduğu tanımlar ve çalışmalar halk hikâyesi türünün akademik anlamda gelişmesinde büyük rol oynamış, onları takip eden halk bilimcilere de kılavuzluk etmiştir. Çalışmadaki amacımız, bu hocalar ve onları takip eden diğer hocalarımızın halk hikâyesi türünün tasnifi ve tanımlanması yönündeki araştırmaları ışığında türün bütün özelliklerini kapsayan bir tanımına ulaşmaktır. Bu çalışmada türün, yaratım ve aktarım, içerik ve işlev, şekil ve yapı özelliklerini kapsayan bir tanım yapılmıştır. Halk Hikâyesi türünün genel özellikleri ve türün tanımlanması üzerine daha önceden yapılan çalışmalar doğrultusunda yapmaya çalıştığımız bu tanım eleştiriye açıktır. Olası eleştiriler yapmış olduğumuz bu çalışmanın özünü teşkil eden ve tanım olarak nitelendirdiğimiz görüşün tanım veya tarif olduğu üzerine odaklanacaktır. Çalışmamızda bu sorunun cevabı da aranmaktadır. Tanım yapılırken uygulanan bu metot diğer halk edebiyatı türlerinin tanımı yapılırken de uygulanabilir kanaatindeyiz.

Keywords

Halk Hikâyesi, tanım, tarif.

Read:352

Download: 136