TÜRKÇE-EDEBİYAT DERS KİTAPLARININ DİL VE KÜLTÜR AKTARIMINDAKİ ROLÜ VE ÖNEMİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
TURKISH AND LITERATURE TEXTBOOKS LANGUAGE AND CULTURE TRANSMITTING AN INVESTIGATION OF THE ROLE AND IMPORTANCE

Author : Mesut BULUT - Mesut BULUT-Salih ORHAN
Number of pages : 297-311

Summary

İnsanoğlunun bütün çağlarda toplumsal bir varlık olarak yaşamını belli değerler üzerine inşa ettiği inkâr edilemez bir hakikattir. Toplumların temelini oluşturan değerlerin başında kültürel değerler gelmektedir. Ders kitapları, toplumların kültürel değerlerinin aktarılmasında eğitim-öğretim faaliyetlerinin bir parçası olarak önemli rol oynamaktadır. Kültürel değerlerin öğrencilere anlatılabilmesi, benimsetilmesi ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılması, öğrencilerin okuma zevk ve alışkanlığını edinmesi, eğitilmesi ve kişiliğinin şekillenmesinde ders kitabını oluşturan metinlerin içerik, tür, tema seçimi gibi hususlar bakımından seçkin olması çok önemlidir. Özellikle çağımızda toplumsal hayatı düzenleyen bu değerlerin giderek insan hayatını düzenlemekten uzaklaşıp körelmeye yüz tuttuğunu gözlemlemekteyiz. Milletimizin kimliği konumundaki kültürel değerlerimizin gelecek nesillere aktarılması ve bu bağlamda bu değerlerin en önemli aktarıcısı olan Türkçemizin daha doğru ve özüne uygun kullanımını sağlamak, Türkçe ve edebiyat eğitiminin hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşmada ise öğretmen ve öğrencilerin en fazla kullandıkları kaynak özelliğine sahip ders kitaplarının büyük bir önemi vardır. Özellikle ders kitaplardaki metin seçiminin bu değerleri en doğru şekilde yansıtan ve taşıyan metinler olması ve milletimizin özüne uygunluğu göz ardı edilmemesi gerekir. Zira öğrenciler bu değerleri en iyi ana dilinin her türlü imkânından ve söz varlığı zenginliğinden yararlanılarak oluşturulan edebî eserler yoluyla millî ve evrensel değerleri kazanmaktadırlar. Bu çalışmada, Türkçe ve edebiyat öğretiminde kullanılan ders kitaplarının kültürel değerlerin aktarılmasındaki önemi ile ilgili değerlendirmeler yapılmış ve bunlardan hareketle çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Türkçe ve Edebiyat, Ders Kitapları, Kültür, Kültür Aktarımı.

Read:405

Download: 192