OSMANLI DÜNYASINDA İÇKİ İÇME SUÇUNA DAİR BAZI GÖZLEMLER (XVI. YÜZYIL)
SOME OBSERVATIONS RELATING THE CRIME OF ALCOHOL CONSUMPTION IN OTTOMAN WORLD (XVITH CENTURY)

Author : Muhammed YAZICI
Number of pages : 1317-1332

Summary

Gerek İslam Ceza Hukukunda ve gerekse Osmanlı Ceza Kanunnamelerinde yasaklanmasına rağmen, Osmanlı toplumunda içki farklı kesimler tarafından tüketilmiştir. İçki içme suçuna ait yerel mahkeme kayıtlarına yansıyan çok sayıda dava bulunmaktadır. Ayrıca kamu düzenini ihlal eden diğer bazı suçlarda da davalı şahısların içkili oldukları dikkat çekmektedir. Osmanlı Devleti’nde kamu düzeninin sağlanması görevini üstelenen vazifeliler için bu suçu işleyenlerden alınan para cezası önemli bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Devlet merkezi dönem dönem içki tüketilen meyhanelerin ortadan kaldırılması hususunda kararlar almıştır. Fakat şehirlerdeki gayrimüslim nüfusun varlığı, meyhanelerden ve içki üretiminden devletin vergi alması içki tüketiminin önüne geçilememesine neden olmuştur. Çalışma dönem olarak 16. yüzyılı kapsamaktadır. Kaynak olarak hem devlet merkezinin hem de yerelin görüntüsünü yansıtan arşiv kaynakları kullanılmıştır. Çalışmanın amacı 16. yüzyıl Osmanlı toplumunda içki içme suçunun yaygınlığını, muhakeme boyutunu ve merkezin konuyla ilgili görüşlerini ortaya koymaktır.

Keywords

Osmanlı Devleti, İçki içme, Meyhane, Sarhoş, Mahkeme, Gayrimüslim

Read:363

Download: 123