TÜRKİYE’DE VİYOLA ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ
THE ANALYSIS OF POSTGRADUATE DISSERTATIONS ON VIOLA WRITTEN IN TURKEY

Author : Yakup Alper VARIŞ
Number of pages : 1247-1260

Summary

Bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki üniversitelerde viyola üzerine yapılan lisansüstü tezleri belirlenen ölçütler doğrultusunda yapısal ve niteliksel açıdan analiz etmektir. Araştırmada, viyola üzerine yapılan lisansüstü tezlerin betimlenmesi amaçlandığından, araştırma tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, Türkiye’deki üniversitelerde viyola üzerine yapılmış olan lisansüstü tezleri, örneklemini ise viyola üzerine yüksek öğretim kurulu tez veri merkezinde bulunan ve araştırmacı tarafından ulaşılan tezler oluşturmaktadır. Araştırmada, viyola üzerine 1994 yılından günümüze kadar yapılmış olan ve araştırmacı tarafından ulaşılan 38 lisansüstü tezi analiz edilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla araştırmacı tarafından ilgili alan yazın taraması ve uzman görüşleri doğrultusunda “tez analiz formu” geliştirilmiş ve tezlerle ilgili bilgiler alt amaçlar yönünde bu form üzerinde işlenmiştir. Tezlerin değerlendirilmesinde doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Analiz yapılırken yıllara göre niceliksel dağılım, çalışma alanları ve araştırma modelinin sınıflandırılması temel boyutlar olarak belirlenmiştir. Veri analizinde kategorik veri analizi tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Toplanan verilerden elde edilen bulgular sonucunda, viyola üzerine en üst sayıda lisansüstü tezin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde yapıldığı, tezlerin 23’ünün erkek, 15’nin ise kadın araştırmacılar tarafından gerçekleştirildiği ve tezlerin tamamında tarama modelinin benimsendiği saptanmıştır. Viyola üzerine yazılan tezlerin yapısı ve niteliksel özellikleri bakımından analizi neticesinde ulaşılan sonuçlar doğrultusunda viyola alanına katkı sağlayacak lisansüstü tezlerin sayısının arttırılması ve bu alanda betimsel modelin yanında deneysel ve karma (deneme-tarama) modelin kullanıldığı araştırmaların da gerçekleştirilmesi gerektiği gibi çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

Analiz, Lisansüstü tezler, Viyola, Döküman inceleme.

Read:333

Download: 116