ISSN:2148-4163
Giriş Yap Üye ol

OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİ İÇİN KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARINA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN PİLOT HİZMET-İÇİ EĞİTİMİN ETKİLİLİĞİNİN İNCELENMESİ


Özel ihtiyaçları olan çocuklar, kaynaştırma eğitimi yoluyla okul öncesi eğitim sürecine katılmaya teşvik edilmelidir. Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin görüş ve önerilerini alarak kaynaştırma uygulamaları için bir pilot hizmet içi eğitim programı geliştirmek ve programın öğretmenlerin kaynaştırma eğitimine yönelik etkinliği ve tutumları üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma verileri, ihtiyaç analizi formu, bilgi formu, kaynaştırma öğretmen yeterlilik ölçeği, kaynaştırmaya ilişkin tutum ölçeği, açık uçlu sorular formu ve odak grup görüşme formu ile toplanmıştır. Nicel veriler, aritmetik ortalama, ilişkili gruplarda t testi ile analiz edilirken nitel verilerden açık uçlu sorulara verilen cevaplar içerik analizi ile odak grup görüşmesinden elde edilen cevaplar ise öğretmen görüşlerini olduğu gibi yansıtmak amacıyla toplandığı şekilde sunulmuştur. Sonuç olarak, hizmet içi eğitim, öğretmenlerin etkinlik ve tutumlarının aritmetik ortalamalarında bir artış sağlamıştır. Ayrıca, eğitime katılan öğretmenler olumlu görüşlerini ifade etmişlerdir.


Anahtar Kelimeler


Okul Öncesi Eğitim, Kaynaştırma Eğitimi, Hizmet İçi Eğitim, Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Yeterliliği, Kaynaştırma Eğitiminde Öğretmen Tutumları

Yazar: Cenk AKAY - - Didem ÖZSIRKINTI
Sayfa Sayısı: 17-33
DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS8018
Tam Metin:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Aboneliği

E-Bülten'e abone olarak güncel haberlerin mailinize gelmesini sağlayabilirsiniz

© Copyright Asos Eğitim Bilişim Danışmanlık / Akademik İletişim . Tüm Hakları Saklıdır.