PSİKOLOJİK DANIŞMANLARIN VE DANIŞMAN ADAYLARININ ERKEN DÖNEM UYUM BOZUCU ŞEMALARININ DANIŞMA ÖNCESİ VE SÜREKLİ KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF THE EFFECTS OF EARLY MALADAPTIVE SCHEMAS ON PRE-COUNSELLING AND TRAIT ANXIETY LEVELS OF PSYCHOLOGICAL COUNSELORS AND COUNSELLING TRAINEES

Author : Hatice Deniz GÜNAYDIN
Number of pages : 469-482

Summary

Bu araştırmanın amacı psikolojik danışmanların ve danışman adaylarının erken dönem uyum bozucu şemalarının danışma öncesi ve sürekli kaygı düzeylerine etkisinin incelenmesidir. Araştırmanın çalışma grubu 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Konya merkezde çeşitli okullarda görev yapmakta olan 233 psikolojik danışman ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencilerinden oluşan 202 katılımcıdan oluşmaktadır. Araştırmada; erken dönem uyum bozucu şema puanlarını belirlemek amacıyla “Young Şema Ölçeği Kısa Form 3”, danışma öncesi ve sürekli kaygı puanlarını belirlemek için “Durumluk ve Sürekli Kaygı Envanteri”; cinsiyeti, yaş ile ilgili bilgilerini belirleyebilmek amacıyla araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre psikolojik danışmanların duygusal yoksunluk, duyguları bastırma, kusurluluk ve fedakârlık dışındaki tüm erken dönem uyum bozucu şemalarının (başarısızlık, karamsarlık, sosyal izolasyon, onay arayıcılık, iç içelik, haklılık, terk edilme, cezalandırıcılık, dayanıksızlık, mükemmeliyetçilik) durumluk kaygı ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Psikolojik danışmanların erken dönem uyum bozucu şemalarının on sekizi de sürekli kaygı düzeyleriyle anlamlı derecede ilişkili bulunmuştur. Danışman adaylarının ise duygusal yoksunluk, haklılık ve mükemmeliyetçilik dışındaki tüm erken dönem uyum bozucu şemalarının (başarısızlık, karamsarlık, sosyal izolasyon, duyguları bastırma, onay arayıcılık, iç içelik, fedakârlık, terk edilme, cezalandırıcılık, kusurluluk, dayanıksızlık) durumluk kaygı ile anlamlı düzeyde ilişkili olduğu bulunmuştur. Psikolojik danışman adaylarının fedakârlık ve cezalandırıcılık dışındaki bütün şemaları (duygusal yoksunluk, başarısızlık, karamsarlık, sosyal izolasyon, duyguları bastırma, onay arayıcılık, iç içelik, haklılık, terk edilme, kusurluluk, dayanıksızlık, mükemmeliyetçilik) sürekli kaygı düzeyleriyle pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişkilidir.

Keywords

Erken Dönem Uyum Bozucu Şema, Durumluk Kaygı, Sürekli Kaygı, Danışma Öncesi Kaygı, Psikolojik Danışman

Read:442

Download: 237