ISSN:2148-4163

1599 NUMARALI RODOSCUK/TEKİRDAĞ ŞER’İYYE SİCİLİNİN TANITIMI


Osmanlı Devleti’nde, mahkemede alınan kararlar olan zabtlar ve merkezden gelen suretler şer’iyye sicillerinde kayıt altına alınmıştır. Siciller içerdiği bilgiler açısından bölgesel tarih çalışmalarında önemli kaynaklardır. Bu çalışmada Rodoscuk/Tekirdağ’a ait hicri 1074-1076 miladi 1664-1666 yıllarını muhteva eden 1599 numaralı Rodoscuk Şer’iyye Sicili’nin transkripsiyonu yapılıp, elde edilen belgeler ışığında veriler analiz edilmiştir. Kayıt altına alınan belgelerin %80’ini zabtlar %20’sini de suretler oluşturmaktadır. Zabtların içinde büyük çoğunluğu mesken satışları, bağ ve bağçe satışları, miras taksimleri ve terekelerden oluşmaktadır. Sicilde köle azatları ve vakıflara yapılan hibe hüccetleri de azımsanmayacak seviyededir. Zımmîlerin de yaşadığı Rodoscuk’ta müslümanlar ve zımmîler arasında kayıda geçmiş herhangi bir dava yoktur. Zımmîlerin kendi mahalleleri olmasına rağmen, bu dönemde zımmîlerin ve müslümanların aynı mahallelerde yaşadıkları ve ticaretle uğraştıkları kayıt altına alınmıştır. Defterde ki kayıtlar yıllara göre ayrı ayrı tasnif edilmiştir. Yıllara göre ayrılan belgeler zabt ve suretler olarak listelenmiştir. 1075 yılı kayıtlarında Ramazan ayı en az işlem yapılan aydır. Bu ayda en dikkat çekici zabt kaydı Yahudi kadının kölesinin azat hüccetidir. Sicilde çok rastlanmayan dava örnekleri ise tarihleri ve sayfa numaraları verilerek okuyucuya sunulmuştur. Rodoscuk Şer’iyye sicilinin tanıtımı sayesinde bölgenin o dönemi hakkında sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan bilgileri verilmiş, bu bilgiler ışığında Rodoscuk Kazası hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan değerlendirmelerin gelecekte yapılacak çalışmalarla daha değerli hale gelip daha geniş analizler yapılmasını mümkün kılacağı kaçınılmazdır.


Keywords


Rodoscuk, Şer’iyye Sicilleri, Mahkeme, Kadı, 17. Yüzyıl

Author: Furkan SARI
Number of pages: 251-259
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29112
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.