ISSN:2148-4163

İBN ÂŞÛR’UN ET-TAHRÎR VE’T-TENVÎR ADLI ESERİNDE NAHİVCİLERE YÖNELİK İTİRAZLARI


Et-Tahrîr ve’t-Tenvîr adlı eserinin en önemli özelliklerinden birisi yazarına ait şahsi fikirlerin ve münakaşadaki cesaretinin kendinden önceki âlimlere cevap verirken kuvvetli olmasıdır. İbn Âşûr’ûn cevapları çoğunlukla yumuşak sert veya alaycı olmaktan uzaktır. Bunun yanında makbul nahiv ve sarf izahlarından uzak değildir. Bu bakış açısından, araştırmanın amacı, Tahir b. Âşûr’un Et-Tahrîr ve’t-Tenvîr eserindeki dilbilgisi itirazlarının durumunun vurgulanıp bilimsel değerinin belirtilmesidir. Müellif itiraz ederken çeşitli metotlar kullanmıştır: çoğunlukla itiraz edilen kişilerin isimlerini zikrederken, bazen de duyurmaz. Bazen verdiği cevabı ayrıntılı bir şekilde açıklarken bazen ise yalnızca muhalif görüşlerin zayıflığından bahseder. İbn Âşûr’ûn itirazlarını ifade eden farklı lafızlar arasında ?????? ?????? ??? ???? ?????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???" ??????? ?????? vb. lafızlar bulunmaktadır. Çalışmanın sonucunda ortaya çıkan en önemli bulgulardan biri, İbn Âşûr nahiv meselelerinin tahlili yaparken titiz ve feraset sahibi olduğudur. Bunun yanında nahivcilere yönelik itirazlarında uyguladığı yöntem sadelik eğiliminde olduğunun bir göstergesidir. Arap nahiv mirasından naklettiği bütün bilgilerine bakıldığında taklit etmediğini, ancak konuların sunumunda da Müberrid (ö.286), İbn Hâleveyh (ö.370) ebu Ali el-Farisî (ö. 377), İbn Cinnî (ö. 392), Zemahşerî (ö. 538) İbn Hacib (ö.646), İbn Malik (ö. 672) ve İbn Hişâm (ö. 761) gibi önde gelen nahivcilere itiraz etmesiyle bağımsız bir nahiv kişiliğine sahip olduğunu ortaya koymaktadır.


Keywords


İtiraz, Nahiv, Tahir İbn Âşûr, Nahivciler, Eleştiri

Author: Aboubacar MOHAMADOU
Number of pages: 451-465
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.29117
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.