İKİ DİLLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA KAYGILARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF READING ANXIETY OF BILINGUAL STUDENTS

Author : Yusuf KIZILTAŞ
Number of pages : 55-66

Summary

Türkiye’de ana dili eğitim dilinden farklı olan iki dilli öğrenciler bulunmaktadır. Bu öğrenciler gündelik hayatlarında ana dillerini özgürce kullanabilmektedirler. Buna karşın eğitim sürecinde ana dilde (Türkçe) eğitim ile tanıştıklarında çoğu zaman zorlanmaktadırlar. Yaşanan zorlukların sonucunda bir takım sorunların ortaya çıktığını belirtmek gerekir. Iki dilli öğrencilerde görülen sorunların okuma etrafında yoğunlaştığnı söyleyebiliriz. Böyle bir durumda iki dilli öğrencilerde kaygı da kaçınılmaz hale gelmektedir. Bu çalışmanın amacı; ana dili eğitim dilinden farklı iki dilli ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinin okuma kaygılarının; cinsiyet, sınıf seviyesi ve sosyoekonomik düzey değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmaya Van ilinden ölçüt örnekleme yolu ile seçilen okullardan iki dilli 325 (kız 146, erkek 179) öğrenci katılmıştır. Araştırmada iki dilli ortaokul öğrencilerinin okuma kaygılarını belirlemek için Çeliktürk ve Yamaç (2015) tarafından geliştirilen ‘Okuma Kaygısı Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin Okuma Kaygıları Ölçeği’nin bütününe ilişkin olarak hesaplanan Cronbach’s alpha katsayısı 0.95 olarak bulunmuştur. Çalışma sonunda elde edilen bulgular, kız öğrenciler ile erkek öğrencilerin okumaya yönelik kaygı düzeylerinin benzer düzeyde olduğunu göstermiştir. 5. sınıf öğrencilerinin de yine okumaya yönelik kaygı düzeylerinin daha düşük düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Yani sınıf seviyesi yükseldikçe iki dilli öğrencilerde okuma kaygı düzeyi de yükselmektedir. Ayrıca sosyoekonomik düzey kötü oldukça öğrencilerin okumaya yönelik kaygılarının da yüksek olduğu sonucu ortaya çıkmıştır.

Keywords

Okuma, Okuma Kaygısı, İki Dillilik

Read:431

Download: 139