ISSN:2148-4163

DİL BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ÖĞRETİM PROGRAMI, DERS KİTABI VE MERKEZÎ SINAV ÇIKMAZI


Dil bilgisi, dilin işleyişine dair kurallar topluluğudur. Ana dil öğretiminde bu kuralların hangi seviyede anlatılması ise öğretim programlarıyla belirlenir ve öğretmenler bu öğretim programını dikkate alarak kuralları öğrencilerine aktarırlar. Öğretmenin dil bilgisi öğretiminde dikkate almak zorunda olduğu üç değişken vardır: öğretim programı, ders kitabı ve merkezî sınavlar. Öğretmen, öğretim programına ve öğretim programından üretilen ders kitabına hem içerik hem de konu sınırlaması bakımından uymak zorundadır. Bununla birlikte merkezî sınav sistemiyle bir okula yerleşecek öğrenciler sınavda çıkması muhtemel soruların cevaplarını öğretmenlerinden öğrenmek isteyeceklerdir. Dolayısıyla bu üç değişken birbiri ile sıkı sıkıya bağlantılıdır. Bu araştırmada öğretim programının ders kitaplarına yansıması ve bu ikili karşısında merkezî sınav sisteminin ne kadar kapsayıcı olduğunu tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma tarama modelinde betimsel olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın sonucunda merkezî sınavlar ile öğretim programının uyuşmadığı tespit edilmiştir. Programda yer alan dil bilgisi kazanımlarının ağırlıklı olarak (toplam 40 kazanım) işleve dönük olup analiz ve sentez aşamasında olmasına rağmen ders kitaplarındaki ve merkezî sınavlardaki yansımasının ezberci bir yaklaşım ile bilgi aşamasında olduğu görülmüştür. Dört sınıf seviyesi incelendiğinde kazanımların merkezî sınavlara en az yansıdığı seviye 7. sınıf (%30) olarak tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda merkezî sınavlarda yer alan soruların ve ders kitaplarındaki etkinliklerin öğretim programının içerik ve konu sınırlamasına uygun olması gereği önerilmiştir.


Keywords


Dil Bilgisi Öğretimi, Merkezî Sınavlar, Öğretim Programı

Author: Ahmet BENZER
Number of pages: 291-323
DOI: http://dx.doi.org/10.29228/JASSS.30294
Full text:
The Journal of Academic Social Science Studies
E-Mail Subscription

By subscribing to E-Newsletter, you can get the latest news to your e-mail.