YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN DİNDARLIK EĞİLİMİ İLE SPİRİTÜEL İYİ OLUŞ SEVİYELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE MANEVİYATIN ARACI ROLÜNÜN İNCELEMESİ
THE MODERATOR ROLE OF SPIRITUALITY IN THE RELATION BETWEEN RELIGIOUS TENDENCY AND SPIRITUAL WELL-BEING OF FOREIGN STUDENTS IN TURKEY

Author : Çiğdem DEMİR ÇELEBİ - Halil EKŞİ - Hanife MUSA
Number of pages : 31-40

Summary

Türkiye, gün geçtikçe yabancı uyruklu öğrencilerin daha çok tercih ettiği bir eğitim ülkesi haline gelmektedir. Bu süreçte ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrencilere yönelik politika geliştirilmesi ve ilgili tedbirlerin alınması için gerekli bilimsel çalışmalara daha çok ihtiyaç duyulmaktadır. Farklı kültür ve dinî yapılardan gelen yabancı uyruklu öğrencilerin anlaşılmasına manevî açıdan bakılan bu araştırmada, yabancı uyruklu öğrencilerin dindarlık eğilimi seviyeleri ile spiritüel iyi oluşları arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma betimsel tarama deseninde dizayn edilmiş olup çalışmanın örneklemini farklı ülkelerden eğitim almak amacıyla Türkiye’ye gelmiş olan 201 öğrenci oluşturmaktadır. Örnekleme kartopu örneklem yöntemi ile ulaşılmıştır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Dindarlık Eğilim Ölçeği, Spiritüel İyi Oluş Ölçeği ve Maneviyat Ölçeği veri toplama amacıyla kullanılmıştır. Veriler SPSS 20 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmanın bulguları incelendiğinde dindarlık eğilimi arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki; maneviyat ile spiritüel iyi oluş arasında pozitif yönde ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki; spiritüel iyi oluş ile dindarlık eğilimi arasında ise pozitif yönde ve orta düzeyde anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonucunda maneviyatın dindarlık eğilimi ve spiritüel iyi oluş arasındaki ilişkide aracı değişken olduğu sonucuna varılmıştır. Bu bulguya göre yabancı uyruklu öğrencilerin dinî inanışları ne olursa olsun spiritüel iyi oluşlarının geliştirilmesine yönelik gerçekleştirilecek çalışmalarda maneviyatın önemli bir değişken olarak ele alınması önerilmektedir.

Keywords

Dindarlık Eğilimi, Maneviyat, Spiritüel İyi Oluş, Yabancı Uyruklu Öğrenciler

Read:473

Download: 167