MONDROS MÜTAREKESİ’NİN İMZALANMA SÜRECİ
THE SIGNING PROCESS OF THE MONDROS ARMISTICE

Author : Neslihan BOLAT BOZASLAN
Number of pages : 497-507

Summary

Birinci Dünya Savaşı’nın beklenenden uzun sürmesi Osmanlı Devleti’ni ekonomik, siyasi, askeri ve toplumsal açıdan zor duruma düşürmüştür. Savaşın son yılı İttihat ve Terakki Hükümeti istifa etmiş, üstelik Talat Paşa, Cemal Paşa, Enver Paşa gibi önemli isimler yurtdışına kaçmıştır. Cephelerde Osmanlı askerlerinin mevcutları iyice erimiştir. Bununla birlikte Irak, Suriye cephelerinde olduğu gibi cephelerden yenilgi haberleri artmaya başlamıştır. Bir yanda enflasyonist hareketler artarken diğer yanda toplumsal hayatta değişimler ve dönüşümler yaşanmıştır. Yaşanan bu sorunlar nedeniyle Osmanlı Devleti savaşı sona erdirmek için çareler aramaya başlamıştır. Başlangıç itibariyle doğrudan barış görüşmelerine başlamak yerine bunu müttefikleri aracılığı ile yapmak istemiştir. Bu amaçla öncelikle İspanya aracılığı ile Amerika’yla görüşmeler yapmış sonrasında da Fransa ve İngiltere ile temaslarda bulunmuştur. Uzun süren temaslar neticesinde Osmanlı Devleti’nin neredeyse umudunu kaybetmeye başladığı bir dönemde General Towsend’in yardımları neticesinde İngiltere ile barış görüşmelerine başlanmıştır. Fakat Mütareke görüşmelerine başlanması öncesi ve sonrasıyla Osmanlı Devleti’nde ciddi siyasi krizlere neden olmuştur. Özellikle barış görüşmelerine kimin gideceği hususunda tartışmalar yaşanmıştır. Ahmet İzzet Paşa, Nureddin Paşa, Erkan-ı Harbiye Reisi Sadullah ve Hariciye müsteşarı Reşat Hikmet Bey’i göndermek istediğini söylemiştir. Fakat Padişah, asker göndermenin doğru olmayacağını, birbirinin kanını dökmüş kimselerin barış yapma konusunda başarısız olacağı gerekçesi ile bu isimlerin gönderilmemesini belirtmiştir. Padişah, Damat Ferit Paşa’nın gitmesini önerirken Sadrazam Ahmet İzzet Paşa bu isme kesinlikle karşı çıkmıştır. Damat Ferit Paşa’nın gönderilmesini meclis de istememiştir. Meclis birinci murahhas olarak Bahriye nazırı Rauf Bey’in gönderilmesini istemiştir. Meclisin ve Ahmet İzzet Paşa’nın desteği ile görüşmelere Rauf Bey gitmiştir. Çalışmamızda Mondros Mütarekesi’nin imzalanma sürecinde Osmanlı Devleti’nde yaşanan siyasi gelişmeler, meselenin perde arkası ele alınmıştır.

Keywords

Mondros Mütarekesi, Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı, Sultan Vahidettin, Ahmet İzzet Paşa, Talat Paşa

Read:316

Download: 107