GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ ALTINDAKİ SURİYELİ ÇOCUKLARIN TÜRKÇE ÖĞRENİM DURUMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
LEARNING TURKISH FOR SYRIAN CHILDREN UNDER TEMPORARY PROTECTION RESEARCH ON THEIR SITUATION

Author : Süleyman KARADAĞ - Talat AYTAN
Number of pages : 81-94

Summary

İnsanlar, yaşamlarının büyük kısmında dile ihtiyaç duymuşlardır. Yaşamlarını sürdürebilmek için ana diliyle iletişim kurmaya devam etmiş yahut başka dile yönelmiştir. Başka dile yönelme; diplomasi, eğitim ve kişisel maksatların yanında savaş, doğal afet, göç gibi etmenler ekseninde de gerçekleşebilir. Dil; kişinin iletişim kurmasını, eğitim almasını ve topluma adapte olmasını sağlayan önemli bir mekanizmadır. Türkiye'deki Suriyelilerin yabancı dil olarak Türkçe öğrenimleri ekseriyetle savaş ve göç sebebiyle gerçekleşmektedir. Suriyelilerin hayatlarını devam ettirmeleri, topluma adapte olmaları ve Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı kurumlarda eğitim almaları için öncelikli olarak Türkçe bilmelerine ihtiyaç vardır. Bu araştırmada Şanlıurfa iline bağlı olan Akçakale, Harran ve Ceylanpınar ilçelerindeki Geçici Barınma Merkezlerinde ikamet eden Geçici Koruma Statüsü altındaki Suriyeli velilerin çocuklara sunulan eğitim imkânları ile ilgili memnuniyet düzeyinin, öğrencilerin Türkçeyi anlama düzeylerinin; eğitim çağındaki çocukların okullaşma oranının, velilere imkân sunulması durumunda çocuklarının eğitimine kamp dışındaki eğitim merkezlerinde devam etme eğilimlerinin betimlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada yöntem olarak betimleyici model benimsenmiş, alan yazın taraması sonrasında araştırma soruları belirlenerek anket formu oluşturulmuştur. Oluşturulan anket formu nicel ve açık uçludur. Araştırmada kota örnekleme yöntemi ile toplamda 113 Suriyeli veliden yüz yüze anket ve derinlemesine mülakat yöntemi ile birincil veri elde edilmiştir. Araştırmada yöneltilen sorulardaki yargı ve ifadelerin Suriyeliler tarafından değerlendirilmesi için Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Toplanan veriler SPSS programı ile analize tabi tutulmuştur.

Keywords

Yabancılara Türkçe Eğitimi, Kamplardaki Suriyeli Öğrenciler, Dil Eğitimi, Türkçe

Read:497

Download: 154