ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMEN SORULARINA DAYALI FARKLI ÖĞRETİM UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİN AKADEMİK BAŞARISINA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 1
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1567-1585
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Soru sormak, insanın temel eylemlerinden biridir. Önemli bilgilerin öğretimsel mesaj olarak düzenlenlenmesinde soruların kullanılması önerilmektedir. Bu nedenle, sorulardan yararlanmanın, mesaj tasarımında kritik bir strateji olduğu söylenebilir. Diğer taraftan öğretmenlik mesleğinin toplumsal imajındaki en belirgin özelliği soru sormaktır. Bu algının ardında, öğretmenlerin eğitim sürecinde sorulardan çok sık yararlanmaları yatmaktadır. Bu çalışmada, öğrenci ve öğretmen sorularına dayalı öğretim ile bu iki uygulamanın bütünleştirilmesini içeren karma uygulamanın, öğrencilerin ölçme ve değerlendirme dersine ilişkin akademik başarılarına etkisi karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Çalışma öntest-sontest kontrol grupsuz desenin kullanıldığı deneysel ve nicel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 3 grupta toplam 66 öğrenci oluşturmaktadır. Grupların birinde öğrenci sorularına dayalı öğretim, diğerine öğretmen sorularına dayalı öğretim, sonuncusuna ise karma öğretim uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın verileri sorulara dayalı farklı öğretim uygulamalarının kullanıldığı gruplardan 30 maddelik başarı testi ile toplanmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen başarı testinin iç tutarlılık katsayısı 0.78’dir. Toplanan veriler üzerinde-betimsel istatistik ve tek yönlü varyans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonunda; izlenen üç farklı öğretim uygulamasının da öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağladığı; bu uygulamalar arasında öğrencilerin akademik başarılarına katkı sağlama düzeyleri yönüyle bir farklılaşmanın bulunmadığı belirlenmiştir. Bu nedenle, öğrenme-öğretme ortamı düzenlenirken soru sorma işi yalnızca öğrencilere bırakılmamalı; özellikle öğrencilerin soru sorma becerileri yeterince gelişinceye kadar baskın olarak öğretmenler soru sormalıdırlar. Diğer taraftan, öğrenci öğrencilere de zaman zaman soru sorma imkanları sunularak onların soru sorma becerileri geliştirilmeye çalışılmalıdır.

Keywords

Abstract

To question asking is one of the basic actions of human. Use of questions is suggested in designing verbal elements as an instructional message to highlight crucial information. Therefore, it could be argued that questions constitute a critical strategy used in message design. On the other hand, asking questions forms one basic aspect of the mental image of society towards teaching profession. One of the most important factors behind this perception is the teachers benefit rather frequently from questions in educational process. The present study comparatively examines the impact of instruction based on student and teacher questions and of a combination of these two applications upon students’ academic achievement in Measure and Evaluation lesson. This is a quantitative study that employs the experimental pattern of pretest-posttest without control group design. The study sample consists of a total of 66 students from three classes. The study data were collected from experiment groups that was used different teaching application based on questions with a 30-item achievement test. It was developed by the researchers with an internal consistency coefficient of 0.78. The collected data were subjected to the analyses of descriptive statistics and one-way variance. The results of the study demonstrated that all three instructional applications used contributed to students’ academic achievement and that there was no difference among these applications in terms of their levels of contribution to students’ academic achievement. Therefore, when designing instruction for learning-teaching environments, the task of posing questions should not be solely assigned to students. Teacher questions should be predominant particularly until students’ questioning skills are sufficiently improved. On the other hand, student questions should also be sporadically employed to contribute to students’ questioning skills.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics