KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK UYGULAMALARINA İLİŞKİN TÜKETİCİ ALGILARININ HARİTALANDIRMA YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Pazarlama-İşletme
Number of pages: 497-513
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, tüketicilerin kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) uygulamaları algılarının tüketici tercihleri üzerindeki etkisi haritalandırma yöntemi ile incelenmiştir. Bunun için; KSS’nin alt boyutları olan ekonomik, yasal, ahlaki ve hayırseverlik konularında elde edilen veriler algı haritaları ve birleşik haritalar aracılığı ile değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında Türkiye’deki GSM servis sağlayıcılarının (Turkcell, Avea, Vodafone) KSS uygulamaları ele alınmıştır. Araştırmanın verileri kolayda örnekleme yöntemi ile ulaşılan 120 üniversite öğrencisinden, yüz yüze görüşme tekniği ile toplanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, KSS uygulamalarındaki en başarılı işletmenin Turkcell olduğu tespit edilmiştir. Turkcell’i sırasıyla Avea ve Vodafone takip etmektedir. Müşteri bazında yapılan incelemede ise, Avea ve Vodafone müşterilerinin Turkcell’i KSS uygulamalarında en başarılı marka olarak değerlendirmelerine karşın tercihlerini kendi kullandıkları marka yönünde kullandıkları anlaşılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda, incelenen örneklem için tüketicilerin KSS uygulamalarına ilişkin algıları ile marka seçimleri arasında bir paralellik olduğunu söylemek mümkün görünmemektedir. Diğer yandan tüketicilerin yasal ve ahlaki boyutları benzer olarak algıladıkları anlaşılmıştır. Ayrıca Turkcell ve Vodafone müşterilerinin ekonomik ve hayırseverlik boyutlarını çok yakın olarak değerlendirdikleri görülmektedir. Avea müşterileri ise ekonomik boyutu hayırseverlik boyutuna göre diğer markaların müşterilerine göre daha uzak bir konumda algılamaktadır. Çalışma, işletmelerin KSS uygulamaları açısından sahip oldukları konumların rakipleri ile karşılaştırmalı olarak tespit edilmesini görsel araçlar yardımı ile mümkün kılmaktadır. İş hayatındaki uygulamacılar, elde edilen haritalar yardımı ile tüketici tercihlerinin KSS’nin alt boyutları ile nasıl bir ilişki içinde olduklarını görebilecek, ayrıca rakiplerinin de söz konusu boyutlara göre konumlarını ve tercih edilme durumlarını tespit edebileceklerdir.

Keywords

Abstract

Consumer perceptions of Corporate Social Responsibility (CSR) and its effect on service provider preference are investigated by joint-space maps in this paper. Four sub-dimensions (economic, legal, ethical and philanthropic) of CSR were examined with this regard. The data is collected from 120 university students recruited by convenience sampling method via face-to-face interview. According to the results of the survey which has examined the perception of CSR practices of GSM service providers (Turkcell, Avea and Vodafone) in Turkey, Turkcell is perceived as the most successful company in the implementation of CSR and Avea is coming next. Customers of Avea and Vodafone perceive Turkcell as the most successful company regarding CSR, but they prefer the company which they have already chosen. There is no evidence to determine about an accurate relationship between the choices of customers and their perceptions of CSR based on the joint-space maps. In addition, consumers perceive legal and ethical dimensions similar, but only Turkcell and Vodafone customers perceive economic and philanthropic dimensions very close to each other. Economic dimension is perceived relatively distant from philanthropic dimension by Avea customers than other service providers’ customers. The method used in this study provide an effective visual tool to practitioners let them to see the perceptions of consumers about CSR activities of their company. Furthermore, practitioners will be able to understand the relationship between the perception of sub-dimensions of CSR and customer preferences. They will be able to evaluate the competitors’ positions and compare all actors with each other.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics