ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERİN PAZARLANMASINDA TUTUNDURMA STRATEJİLERİNİN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : İşletme/Pazarlama
Number of pages: 869-893
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde teknolojinin gelişimi ve iletişim yöntemleri ve hızının her geçen gün artması ile birbirinden ayırt edilemeyen ürünler ve taklit edilebilir buluşlar, rekabeti çok daha zor ve önemli bir boyuta taşımıştır. Bu yeni rekabet ortamında bir firmanın varlığını sürdürebilmesi ancak doğru marka stratejileri oluşturması ve müşterinin zihninde kendisini doğru konumlayabilmesi ile gerçekleşebilmektedir. Dünyadaki bu gelişmelere paralel olarak kaçınılmaz bir biçimde perakendecilik anlayışları da giderek değişmekte, birleşerek ve büyüyerek yayılan uluslararası market zincirlerinin tüketicilerin satın alma alışkanlıkları ve üreticilerin dağıtım stratejileri üzerinde güçlü etkileri görülmektedir. Bu sebeple firmalar, yoğun rekabet ortamında yeni stratejiler geliştirmek zorunda kalmışlardır. Kullandıkları teknolojide ve pazarlama yöntemlerinde farklılık yaratabilmek amacıyla kendi ürünlerini geliştirmişlerdir. Ulusal markalı ürünlere alternatif bir rekabet aracı olarak tüketicilere sunulmak üzere hazırlanan bu ürünler özel markalı ürünler adı altında ele alınmıştır. Özel markalı ürünler, perakendecinin kendi etiketiyle satılan fiyat-dağıtım-tutundurma-markalama ve marka yönetimi gibi konularda tek hakimiyetin perakendecide olduğu ürünlerdir. Bu çalışma, küresel pazarlarda faaliyet gösteren firmaların uyguladıkları tutundurma stratejilerini incelemek ve tüketicilerin özel markalı ürünleri satın alma davranışı sürecini etkileyen faktörlerin tespit edilerek, tüketicilerin özel markalı ürünlere yönelik satın alma davranışlarını öğrenmek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla tüketicilerin demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri, risk algıları, fiyata duyarlılıkları, mağaza imajı algıları, mağazaya duydukları sadakatin ve süpermarketlerin uyguladıkları tutundurma stratejilerinin özel markalı ürünlere yönelik tutumları üzerindeki etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada; ülkemiz açısından yeni bir kavram olmakla birlikte çok hızla yayılım gösteren özel markalı ürünlere yönelik olarak tutundurma stratejilerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Araştırma yüz yüze anket yöntemi kullanılarak, 1220 özel markalı ürün tüketicisi ile yürütülmüştür. Bu amaçla Trabzon, Giresun ve Ordu il merkezlerinde anket uygulaması yapılmıştır.

Keywords

Abstract

Nowadays, due to the developments in technology and increasing of the methods and speed in communications; products which can’t be differentiated from one another and which could be easily duplicated has been taken the competition to a higher and more fundamental level. And the perpetuation of existences of companies can be maintained only by creating right Branding strategies and by positioning theirselves to a right place in consumers minds. Paralel to these developments in the World inevitably retailing approaches are changing by developing too. And strong effects on consumer behaviers and distribution channels can be seen by the outgrowing of the retailers throughout the world additional by mergering actions. Therefore, the firms have to develop new strategies in the profound competitive environments. In order to make a difference in the ways using and in the methods of marketing, they have developed their own products. These products which are produced for substituting the national brands are handled as private label. Private label products are the products on which the solely sovereignty related to pricing, distribution, promotion and branding to sell is over the retailer. The aim of this dissertation is to investigate the promotion strategies of the globally operating firms and to learn the buying behaviors the customers with the help of identifying the factors affecting the customers’ buying process of the private label products. With this purpose, in addition to the effects of demographic and socio-economic characteristics of consumers; the effects of their perceptional behaviors of risk averseness, price consciousness, store image, store loyalty and promotion strategies on private label attitude is tried to be determined. In this study it is aimed to examine promotion strategies related to private label product which is although a new concept but spreading rapidly. A self administrated questionnaire was applied to sample of 1220 grocery shoppers. For doing the analysis a survey was conducted through in Trabzon, Giresun and Ordu centers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics