ROMAN ÇOCUKLARININ EĞİTİM SÜRECİ VE AKADEMİK BAŞARILARINDA SOSYAL DIŞLANMA ALGISININ ROLÜ
THE ROLE OF THE SOCIAL EXCLUSION PERCEPTION ON THE EDUCATIONAL PROCESS AND IN ACADEMIC ACHIEVEMENT OF ROMAN CHILDREN

Author : Yusuf GENÇ -- Hasan Hüseyin TAYLAN - İsmail BARIŞ
Number of pages : 79-97

Abstract

Bu çalışmada; Roman çocuklarının eğitim süreçlerinde, okul derslerinde yetersiz kalmaları ve başarısız olmalarında sosyal dışlanma algılarının rolü tartışılmaktadır. Romanların kendine has bir kültürleri vardır. Kısaca yaşam tarzı olarak tanımlanan kültür, toplumsal farklılıkların en belirgin ögesidir. Toplumlar bünyelerinde barındırdıkları alt kültürleri, eğitim yoluyla işleyerek zaman içinde tek kültürlü bir toplum haline gelmeyi hedeflerler. Buna karşılık alt kültür grupları kendi değerlerini canlı tutmaya çalışırlar. Romanlar da kendi alt kültürlerini devam ettirebilmek için yaşamın tüm kademelerinde çaba sarf etmektedirler. Romanlar kendi aralarında güçlü bir dayanışma halinde ve toplumun diğer unsurlarına karşı ise mesafelidirler. Onları bu duruma sürükleyen sorunların giderilememesi bölünme, parçalanma, yıkılma veya ayrışmayı doğurmaktadır. Bireyi örseleyici yaşantı olarak adlandırılan acı, aşağılanma, mağduriyet düşüncesi veya çeşitli yaşam güçlükleri giderilmediği zaman otoriteye karşı koyma veya bu durumu kabullenme gündeme gelir. Roman toplumu bu olumsuzlukları yaşamakta, başkaldırı yerine itaat etmeyi tercih etmekte, kendi aralarında bütünleşme ve toplumun diğer kesimlerinden uzaklaşma eğilimi göstermektedirler. Bu durum eğitim süreçlerine de olumsuz yansımaktadır. Çalışma, Sakarya ili Kaynarca yolu üzerinde bulunan Çamyolu Mahallesi ve Nallıhan bölgesinde yaşayan eğitim sürecindeki Roman çocuklarıyla yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak yapılan betimleyici bir araştırmaya dayanır. Derleme ve görüşme ile elde edilen verilerin değerlendirildiği bu çalışmada; eğitim sürecinden ve sosyal hayattan dışlanma riskiyle karşı karşıya olan Roman çocuklarının, eğitim süreçlerindeki başarı düzeylerinin nasıl etkilendiği ve toplumla bütünleşmeleri için nelerin yapılabileceği üzerinde durulmuştur.

Keywords

Romanlar, Alt Kültür, Sosyal Dışlanma, Okul Başarısı, Eğitim

Read: 1,108

Download: 389