SOSYAL MEDYANIN TÜKETİCİ SATIN ALMA KARAR SÜRECİNE ETKİSİ: ELAZIĞ İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2016- 53
Language : null
Konu : Pazarlama
Number of pages: 481-499
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternet ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte sosyal medyanın önemi büyük bir hızla artmaktadır. Özellikle, sosyal medyanın insan hayatının her alanında var olması ve çeşitli avantajlar sunması sebebiyle işletmelerin ve tüketicilerin ilgisini çekmektedir. Bu doğrultuda, sosyal medyanın tüketici satın alma karar sürecinde algı, tutum ve satın alma davranışı üzerinde nasıl bir etkiye sahip olduğunun belirlenmesi amacıyla bir araştırma modeli geliştirilmiştir. Araştırma modelini test etmek amacıyla 700 kişi üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Araştırma örneklemi; Elazığ Belediyesi hizmet sınırları içine giren 37 mahallede ikamet eden, yaşları 18 ve üzeri olan bireylerden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci ve ikinci bölümünde; sosyal medya pazarlaması ve sosyal medyanın tüketici satın alma karar sürecine etkisi ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. Üçüncü bölümde ise; sosyal medyanın tüketici satın alma karar sürecine etkisi incelemek için Elazığ ili üzerine bir araştırma yapılmıştır. Çalışmanın sonuçlarına göre; tüketicilerin sosyal medya kullanımının sosyal medyaya yönelik tüketici algılarını, sosyal medyaya yönelik tutumlarını, satın alma davranışlarını ve son olarak yaşamış olduğu tecrübe ve deneyimleri sosyal medya vasıtasıyla paylaşmaları arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The importance of social media has enormously increased with the development of internet and communication technologies. Especially, social media attracts enterprises and consumers interest as a result of its existence in every aspect of human life and its presentation of various advantages. Accordingly, a research model was developed in order to determine what kind of effect it has on perception, attitude and purchasing behavior in consumer purchase decision process. For testing the research model, a survey was made with 700 people. The research sample consists of people, age 18+, who live in the 37 different neighbourhoods in Elazig. The first and second part of the study, literature review has been done in terms of the social media marketing and the effect of social media on consumer purchase decision process. Also, in the third part, a research has been conducted about Elazig province to analyze the effects of social media on consumer purchase decision process. As a result of this study, it is found out that there is a relation between consumers’ social media usage and sharing their perception towards social media, their attitudes towards social media, their purchasing behavior and lastly their experinces through social media.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics