SAKARYA ÜNİVERSİTESİNİN MARKA KİŞİLİĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA
AN INVESTIGATION ON DETERMINING THE BRAND PERSONALITY OF SAKARYA UNIVERSITY

Author : Salih MEMİŞ -- Gıyasettin TAYFUR - Zafer CESUR
Number of pages : 241-153

Abstract

Yoğun bir rekabetin yaşandığı günümüzde, tüketicilerin aynı nitelikleri ürünleri birbirinden ayırt etmeleri için markaya ihtiyaç duyulmaktadır. Markalar, tüketicilerin üzerlerinde bıraktıkları izlenimler, etkileşimler ve ilişkiler üzerinde tanımlanır. Bu nedenle şirketler güçlü markalar inşa etmek için çaba sarf ederler. Bunun yanında, marka bir işletmenin sahip olduğu taşınmaz değerleridir ve işletmenin tüm değerlerini ifade eden temsil gücüne sahiptir. Markalar insanlar gibi, kişiliğe sahiptirler. Markaların kişilikleri insanlar tarafından oluşturulur. Tüketiciler tarafından markalar satın alınırken, markaya verilen kişilik satın alma kararını belirler. Bu çalışmanın temel amacı, üniversite öğrencileri tarafından üniversitelerin marka kişiliğini etkileyen faktörlerin tespit edilmesidir. Marka kişiliğinin algılanan boyutunun belirlenmesinde faktör analizi kullanılmıştır. Testlerin güvenilirliğini belirleyebilmek için, öncelikle güvenilirlik analizi yapılmış, daha sonra marka kişiliğini oluşturan temel boyutlar ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Faktör analizi yöntemi ile yapılan çalışma sonucunda, dört faktör (yetkinlik, heyecan, geleneksellik ve androjenlik) elde edilmiştir. Daha sonra bu faktörler ile demografik özellikler arasındaki ilişkiler ve farklılıklar araştırılmıştır. Öğrencilerin okudukları sınıf düzeyleri ile marka kişiliği faktörleri arasında ters yönde; memnuniyet puanları ile marka kişiliği faktörleri arasında aynı yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Marka, Marka kişiliği, Marka bağımlılığı, Satın alma, Faktör Analizi

Read: 1,325

Download: 485