MARKALARIN FACEBOOK İLETİŞİMLERİNİN TÜKETİCİLERİN MARKA TUTUMU VE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017- 64
Number of pages: 283-301
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen teknoloji, markalar için yeni fırsatlar doğurmaktadır. Sosyal medya ve sosyal ağ siteleri markalar için mesajlarını hedef kitlelerine iletmenin, onlardan geri bildirim almanın, onlarla etkileşim kurmanın etkili bir yolu haline gelmiştir. Sosyal ağlarda var olmak, markalar için bir gereklilik olmuştur. Ancak, bilginin büyük bir hızla yayıldığı sosyal ağların doğru kullanımı markalar için önem arz etmektedir. Bu çalışmada markaların sosyal ağlarda gerçekleştirdikleri farklı aktivitelerin tüketicilerin marka tutumlarına ve satın alma niyetlerine etkisi üzerine bulgular ortaya konulmuştur. Yüksek satın alma çevrimine sahip olan, düşük ilgilenimli, sosyal ağları aktif olarak kullanan üç marka seçilmiştir. Veriler Selçuk Üniversitesi’nde öğrenim gören 108 öğrenciye deney yapılarak elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre, marka tutumlarında en büyük değişime, markanın tüketici ile etkileşime girmesi sebep olmaktadır. Etkileşimi bilgisel ve dönüşümsel mesajlar takip etmekte, davranışa teşvik eden mesajlar ise çok düşük bir etki göstermektedir. Markanın kullanım seviyesi yükseldikçe marka tutumlarının da yüksek ortalamaya sahip olması ve markanın sosyal medya mesajına maruz kalındıkça marka tutumlarının olumlu yönde değişmesi de bu araştırmanın bulguları arasındadır. Son olarak, marka tutumu ile satın alma niyeti arasında güçlü düzeyde, pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

As technology develops, new opportunities emerge for brands. Social media and social network sites became an effective way of conveying messages, receiving feedback and interacting with target audiences for brands. It became a necessity for brands to be a part of social network sites. On the other hand, it is important to use social network sites correctly, as any type of information may spread rapidly in these networks.In this study, the role of brands’ activities in social network sites on the brand attitudes and purchase intentions of consumers was examined. Three brands, which have low involvement, are purchased frequently, and have an active presence in social network sites, are selected. An experiment was conducted on 108 students of Selcuk University. According to the results, interaction causes the most significant change in the brand attitudes of the participants. It is followed by informational and transformational messages. The messages which aim to stimulate behavior are the least effective ones. As the brand usage increases, brand attitude values also increase. In addition to that, as the participants are exposed to different brand messages repeatedly, their brand attitude values increase. It is also found that there was a strong, positive correlation between brand attitude and purchase intention.

Keywords