ÖZNEL SIKINTILARI AÇMA ÖLÇEĞİNİN LİSE ÖĞRENCİLERİ İÇİN GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2019- 74
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1-14
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Gürsoy ve Gizir tarafında üniversite öğrencileri için Türkçe’ye uyarlanan Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeğinin ( Kahn ve Hessling tarafından geliştirilen), lise öğrencileri üzerindeki geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Birey problemlerini ortaya koymadığı sürece, çözümüne yönelik bir şey yapabilmek güçtür. Bir ergen ilişkilerinde yaşadığı problemi dile getirmez ise bu problemin ortadan kalkma ihtimali çok düşüktür. Problem ergeni sürekli rahatsız etmeye devam edecektir. Bireyler yaşadıkları toplum içerisinde düşünce, duygu ve inanışlarını diğerleri ile paylaşmaktadır. Öznel sıkıntıları açma olarak tanımladığımız bu durum cinsiyet, yaş ya da içinde yaşanılan çevrenin kültürüne göre şekillenebilmektedir. Kendini açma diğer bir adıyla öznel sıkıntılarını açma bir iletişim becerisidir. Öznel sıkıntılarını açma; kişinin kendi duygularını, düşüncelerini, hayata bakış açısını, inançlarını ya da ihtiyaçlarını başka bir kişiye ifade etme süreci olarak tanımlanabilmektedir. Veriler Isparta ilinde yer alan bir özel okuldaki 152 ( 61’i kadın, 91’i erkek) öğrenciden elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliği açımlayıcı faktör analizi ile incelenmiştir. Analiz sonucunda ölçek kendini açma ve kendini gizleme olarak açıklanan iki alt faktörden oluştuğu görülmüştür. Güvenirlik analizi sonucunda Cronbach alfa iç tutarlılık kat sayısı .92, 6 hafta sonra yapılan test tekrar test güvenirliği ise .76 olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler ışığında Öznel Sıkıntıları Açma Ölçeğinin lise öğrencileri üzerinde uygulanabilir, geçerli ve güvenilir sonuçlar vereceği belirlenmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin öznel sıkıntılar açma düzeyleri ile sınıf düzeyi ve not ortalamaları arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The aim of this research is to examine the validity and reliability of Distress Disclosure Index, which was originally developed by Kahn and Hessling and adapted into Turkish language for college students by Gürsoy and Gizir, on high school students. As long as the individual does not reveal their problems, it is difficult to do something for their solution. If an adolescent does not address the problem in his relationships, the likelihood of this problem is not solve. The problem will continue to disturb the adolescent. Individuals share their thoughts, feelings and beliefs with others in the society in which they live. This situation, which we define as opening subjective problems, can be shaped according to gender, age or the culture of the environment. Self-disclosure is a communication skill that opens its subjective troubles to another person. Disclosure subjective distress; it can be defined as the process of expressing one's own feelings, thoughts, life perspective, beliefs or needs to another person. The data was obtained from 152 (61 female, 91 male) students at a private school in the province of Isparta. The structure validity of the scale was examined by exploratory factor analysis. As a result of the analysis, it was observed that the scale was composed of two sub-factors described as self-opening and self-concealment. As a result of reliability analysis, Cronbach’s alpha internal consistency coefficient was found to be .92, and test-test-retest reliability conducted 6 weeks later was determined to be .76. In light of the data obtained, it was determined that Distress Disclosure Index would yield applicable, valid and reliable results on high school students. In addition, significant differences were found between high school students’ distress disclosure levels and their grade level and grade averages.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics